فتوای برانداز

فتوای برانداز

فرح نوتاش

مهر 1392

برفتوای مرگ تو و جنازه کودکیت

های های گریستم

فتوای عروسیت

نه ملتی ... که جهانی را به داغ و حیرت نشاند

 

ای دورد دردهای عالم

که تنها شاهد عروسیت عروسکت

در کدامین زاغه زاده شدی

و هیولای کدامین مصیبت مادرت را ربود

و زیرکدامین کوه رنج... پدرت دفن شد

که چنین تنها... در مسلخ عنکبوت خانه انگلیس

عنکبوتان عجوزه و بچه باز شورای نگهبان

جان و تن تو را سلاخی کردند

و دولت امیدهای عبث

بجای خنجر... آهی کشید وسپس سکوت رضا

 

تنهابردگی جنسی دخترکان نه... در عقد پدر خواند گان

که بردگی جنسی پسرکان نیز در همان فتوا مستتر

وقاحت...شکستن حریم وحرمت انسانی

طرح سوالی ننگ آور در مجلس حرامیان و جوابی ننگ آورتر

آری... مشروط به رأی دادگاه های قلابی و توصیه پذیر

وفتوایی ننگ آورتر...از شورای نگهبان منافع انگلیس

فاجعه... رأی بردگی تو صادر شد... کودک من

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.