غبار آمریکایی

غبار آمریکایی

می دانم ...می دانم... می دانم

انسان میرا و مرگ همزاد زندگی است

ولی کشتار...

کشتار یک امر طبیعی نیست

غبار ریز گرد ها یک امر طبیعی نیست

زلزله د ر زنجیره...

زلزله با نور و صدا

یک امر طبیعی نیست

و سکوت و تحمل

د رمقابل توهین به ذات انسان ها

و زیرو رو کردن بود و نبود انسان ها

یک امر طبیعی نیست

 

واکنش های ما بطئی ست

واکنش های ما زنگ زده ... کند است

واکنش های ما کودن و کاهل و مفلوک است

 

سکۀ ما دیر می افتد

ما دیر می جنبیم

ما دیر به فریاد در می آییم

 

اعتماد بنفس ما را... زده و خرد کرده اند

حرف ما بی ارزش و

حرف دگران همواره ... در و گوهر است.

ما سست و در رخوت

ما از جنس توده های خام

ما بی هیچ تلاش و تمایلی برای بلوغ

 

چه پهن است سفرۀ ما

برای پذیرش انواع رنگا رنگ فریب

و چه نرم و مطیع تطبیق می دهیم خود را

با نیرنگ ها و فریب

 

مشخصۀ ذاتی ما شده است

دیر جنبیدن

حرکت ما ... پیر و کودن و کاهل

همخوانی ما با سرعت و زمان

هرگز نمی گذرد از مدار صفر

و چه سخت است با ما ... ارتباط و تماس

این تمأنینۀ های کشنده

رسوب این زهر مانده در جان هامان

از هزاره های تحمیل وتحمل

از هزاره ها سلطه

که ما امروز

وارثان منگ... گم گشته گان و خانه خرابان

 

ما نه روشنفکر

ما نه همگام با حرکت زمان

مانه سوار بر امواج پیشتاز

مانه دیروز ... ما نه امروز

ما مات مانده بی فردا

کدام انتخاب ... کدام راه ... کدام چاه...

 

ما صدا را می شنویم

سکوت را نه ...

ما صدا را ارزش

ولی سکوت را فاقد آن

ولی...

سکوت فریادی ست خاموش

سکوت ...فاصله است

و این فاصله های کوتاه ...

و این فاصله های بلند...

با ارزشی نه کمتر از صداها

در پیوندی تنگاتنگ ... و مکمل آنان                    

رسانای خبراند

و گاهی سکوت ...خود به تنهایی

خالق یک معنای معتبر است

وغیبت ما ... از نیمۀ خاموش

فقط همراهی مان می کند تا بی خبری

 

تناوب پی در پی خیزش مردم

و زنجیرۀ زلزله ها در سراسر ایران

تناوب تظاهرات مردم

و افت وخیز اعجاب انگیز غبار

این پیوند ... گسست ناپذیر

انتخاب این ... یا مجازاتت آن

سند غبار هارپ آمریکا ست

گواه زلزله و آوار هارپ آمریکا

مرگ و میر... فقر و بی خانمانی

غرق در ... مصیبت

نودو هفت اقدام به خود کشی

از سقوط در قعر به هیچ

این است

ذلت تحمیلی فتنه های آمریکا

 

سکوت ملا از وحشت ...

از بر خاستن یک بارۀ مردم

در پایین کشیدن

این نظام زشت و کریه...

این نظام نامأنوس...

این نظام تحمیلی ست

 

حقیقت را باید گفت

افشا باید کرد

زلزلۀ خیزش مردم ... این بار

باید از جا بکند

تمام کاخ ههای استبدای بر روی زمین

هیچ قیامی ... شایسته تر از قیام

در دفاع از عزت انسانی نیست

 

نه ... که آمریکا

در ادامۀ تحقیر ملت ما

از پس ماندۀ کودتای ننگینش

لقمۀ گیرد از نو...

برای رهبری ملت ما

 

نفرت از غرق شدن در تکرار

نفرت از اسارت ... در دایرۀ بسته

بیدار باید سازد

خشم خفته... در هستی هر انسان را

و شعله هایش بسوزاند از بن

رژیم آمریکا ...

عرضۀ کودتاچیانش بر ما

و کل نظام انگلیسی ملا را

 

این یک خبر است

رهبری ایران فردا

شورایی خواهد بود

 

 

فرح نوتاش

وین   14. فوریۀ 2018

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.