عین ملاست

عین ملاست

آمریکا حرص است و

آمریکا آز...

آمریکا شر است و

فتنه پرداز...

منشاء جنگ است و

دزد و انگل

حامی سرمایه و ...

قانون جنگل

یک هیولایی ست

بی کم کاست

مغزش پوسیده و

عین ملاست

 

فرح نوتاش

وین   20.06.2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.