عامل تغییر

عامل تغییر

باید از در جاقدم روهای هیچ

و از تکرار پوچ...یکجا بگذریم

باید از ... عبور تو در تو حصارها

در رسیدن ها به هیچ چشم پوشیم

 

باید از تکرار تاریخ

از فلاکت های محض

یک جا بگذریم

...

وقت تنگ است

تکرار مذمت

ریشه ها در قرن پیش

بس ملال آور ...کسالت بار

مانع و سد به پیش

...

باید که جنبید

پایان دور بی تسلسل بس نزدیک

و غرق است عنقریب

که بر که

ما ... یا سیه پوشیده ... نقابداران پر فریب

ما بر آنان

پس باید بجنبیم

همه عصیان... همه آتش

عین صاعقه

همه با هم در عمل

عامل تغییر...

عامل تغییر

...

وقت تنگ است

در جان باختن اند

کودکان در بردگی

کودکان در خفت این زندگی

 

فرح نوتاش   وین خرداد 1393

Womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.