طالبان باید برود

طالبان باید برود

لطفا ببینید که چگونه طالبان برای مسلمان کردن کودکان زرتشتی، آنان را با شوکر

شکنجه می کند، و کاری بکنید.

08.05.2022

5d0f7aef30

 

You tube /Didbaniran.ir/مسلمان شدن

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=246498

https://t.me/peykeiran12/122685

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.