شیطان پشت تراژدی افغانستان

شیطان پشت تراژدی افغانستان

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست            قدرت زنان            وین 16.08.2021

 

به موازات تخلیه نیروهای آمریکا از افغانستان ، جایگزینی مهندسی شده طالبان توسط آمریکا در افغانستان درجریان است. و از آنجائیکه  شهرها به آسانی یکی بعد از دیگری در حال تصرف توسط طالبان هستند هیچ نشان مقاومتی از طرف  350000 سرباز تعلیم دیده افغانی به ادعای نیروهای آمریکا دیده نمی شود! و مردم افغانستان با  محاصرۀ شهرها توسط طالبان ، دارو ندار خود را رها کرده و فرار می کنند.

جهان ببیند!  مردم افغانستان به طالبان خوش آمد نمی گویند؛ آز آنان می گریزند.

مردم گزارش می دهند که فرماندهان جنگجویان طالبان به زبان انگلیسی صحبت می کنند و نه به زبان های افغانی. و آنان کاملا تعلیم دیده و دارای شناخت از تکنیک های محاصره و حمله جنگ های کلاسیک می باشند. لباس آنان و پوتین آنان نیز متفاوت با پوشش ملی طالبان، که پیرهن مردانۀ بلند و دستار و سندل است می باشد. فرماندهان، افسران پاکستانی با شلوار جین و پوتین هستند!

طالبان چه کسانی هستند ؟

در سال  1992 آمریکا ، عربستان سعودی و پاکستان ، سازمان تروریستی طالبان را در پاکستان تاسیس کردند. طالبان مثل القاعده و داعش، ارتش نیابتی آمریکا است. باورهای اسلامیستی آنان تلفیقی از باورهای ارتجاعی اخوان و المسلمین و باورهای عهد حجر و ضد انسانی اسلامیست های عربستان سعودی است.

جنگجویان آنان، جوانان بیکار افغانی هستند که به زور تفنگ اسیر و برده طالبانی ها شده اند که برای اهداف آمریکایی بجنگند.

درآمد و اسلحۀ آنان را عربستان سعودی از طریق پاکستان ، و اخیرا مقداری توسط رژیم ملا در ایران، تامین شده است.

فرماندهان آنان در پاکستان زندگی می کنند. و بعضی اوقات برخی در ایران مقیم هستند.

طالبان از سال 1996 تا سال 2001 بر افغانستان حکومت راند.

در سال 2001 امریکا برای حمله به افغانستان سناریوی برجهای دوقلوی منهتن را ساخت. تمام کارکنان دو هواپیمایی که به برج ها حمله کردند عربستانی بودند و فقط 3 افغانی در میان آنان بود. این نشان دهندۀ ماهیت اصلی القاعده، که در تاریخ 11 سپتامبر 2001 به دو برج منهتن حمله کرد می باشد. این سناریو را آمریکا بهانۀ حمله و تجاوز به افغانستان ( به نام مبارزه علیه تروریسم !) کرد. و از طرف طالبان که در آنزمان حکومت را در دست داشت، مقاومتی علیه آن نشد.

در 20 سال گذشته که آمریکا و ناتو به اشغال خود در افغانستان ادامه دادند هیچ مبارزۀ واقعی علیه طالبان نکردند. و به غارت معدان افغانستان که دلیل اصلی در ایجاد این سناریو و  حمله و تجاوز به افغانستان بود، پرداختند.

وظیفۀ طالبان در 20 سال تجاوز آمریکا و ناتو به افغانستان ،ایجاد اضطراب و هرج ومرج  با ترور مردم مظلوم افغانستان بوده است. تا بهانه ای برای ادامۀ اشغال آمریکا در افغانستان ایجاد کنند.

در سال 2020 آمریکا در دوحۀ توافقنامه صلح دروغینی را با طالبان امضاء کرد. که باعث آزادی 5000 زندانی طالبان در افغانستان شد. اکنون این برده جنگجویان آزاد شده طالبان از زندان های افغانستان، تحت فرماندهی افسران پاکستانی، در حال کشتن مردم مظلوم افغانستان و تصرف شهر های افغانستان، بدون مقاومت از طرف ارتش  تعلیم دیدۀ افغانستان توسط آمریکا و ناتو، یکی بعد از دیگری هستند. شیطان پشت این سناریوی وحشتناک آمریکا است. پاکستان کشور مستقلی نیست. یکی از نوکران آمریکا است.

آمریکا قبل از تخلیه افغانستان، حفاظت و امنیت  فرودگاه کابل را به ترکیه که عضو ناتو و اخوان المسلمینی است،  داد! ولی در دو روز اخیر سربازان تازه وارد آمریکا دوباره مسئولیت این حفاظت را به عهده گرفته اند. هجوم مردان افغان برای خروج از کشور باعث هرج ومرج شدیدی شده است و تا کنون 5 نفر کشته شده اند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، متاسف از آنچه که کرده، نیست و فکر می کند توانسته است مردم جهان را با قصه های خود متقاعد کند! او بدبختی تازه ای را با طالبان در افغانستان شروع کرده است. در واقع آمریکا دارد پای خود را روی پشت مردم مظلوم افغانستان می گذارد تا به محاصرۀ روسیه ادامه داده و به چین نزدیک شود.

بدبختی تازه ای که، زندگی مردم مظلوم افغانستان در گرو آن خواهد بود.

هدف آمریکا چندین بعد دارد.

داعش و پس ماندۀ تمام اسلامیست ها از ممالک در گیر در جنگ، در زمان ترامپ، بی سرو صدا به افغانستان منتقل شدند.

در پس حمایت و ارتقاء طالبان، اسلامیزه کردن تمام کشور های اسلامی اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد.  تئوری کمر بند سبز آمریکا بدور زمین همچنان فعال است  و می رود که جاده صاف کن بدبختی های عظیم بیشماری برای بشریت بشود.  

قول چنین برنامۀ وحشتناکی همواره اسرائیل را از حمله به ایران باز داشته و آرامش کرده است.

امروز بطور کامل روشن است که اسلامیست ها از هر نوع آن، جاده صاف کن سلطۀ آتی آمریکا بر جهان هستند. برده داری در آینده، و محو کامل ملت ها در خاور میانه و آفریقا از آن جمله هستند.

جنبش های شیعی و سنی و دولت های مذهبی از هر نوع ، کاملا با تئوری کمربند سبز به دور زمین آمریکا مطابقت  دارند.

برای جنگیدن علیه تئوری ضد انسانی  “کمر بند سبز به دور زمین” آمریکا:

 

از هیچ جنبش  مذهبی  در جهان حمایت نشود.

از هیچ  دولت  مذهبی در جهان حمایتی نشود

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.