شکست خط سازش … کورد هاو بازی های کثیف آمریکا

شکست خط سازش … کورد ها
و بازی های کثیف آمریکا

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان     وین   10.11. 2019

 

حملۀ ترکیه از هوا و زمین به منطقۀ کردستان سوریه نه ابتدا به ساکن بود و نه بی اطلاع قبلی. حتا چند روز قبل از حمله، بشار اسد از کوردان سوریه دعوت کرد که به آغوش وطن بر گردند. و این در جایی است که نه تنها جنگ با داعش چهرۀ درخشانی از مبارزان کورد سوریه به جهان عرضه کرده است بلکه هزاران داعشی در زندان های کردستان سوریه تحت نظارت یگان های مدافع خلق با حضور زنان دلاورکورد هستند. زنانی که در عمل ثابت کرده اند از زنان سر آمد جهان اند. و بجاست که الگوی دیگر زنان در جهان باشند.

حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی و بی دعوت دولت قانونی سوریه بوده است. و بار ها دولت سوریه از آمریکا و ترکیه خواسته است که خاک سوریه را ترک کنند. حال آمریکا زمزمۀ ترک سوریه را می کند در جایی که هم پیمان ناتو یی او ترکیه، حمله و تجاوز تازه ای را آغاز کرده است. از آنجایی که باند آمریکا موفق به تغییر رژیم در سوریه نشده است، حکومت آمریکایی ترکیه، با سعی در نفوذ به سوریه و ایجاد منطقۀ حائل ، آوردن پناهندگان عرب سوری و نیروهای دمکراتیک- آمریکایی سوریه و اخراج کردها از کردستان سوریه دو هدف اصلی را دنبال می کند.

ایجاد مستعمرۀ کوچک تحت فرمان آمریکا در سوریه

جدا کردن کوردهای سوریه و ترکیه از هم و حفظ نقشۀ جغرافیایی ترکیه.

بعد از شکست خفت باردر تغییر حاکمیت سوریه، این توافق پلید باند خبیث هم پیمانان ناتو است.

در جایی است که پمپئو وزیر خارجۀ آمریکا ازقبول، دادن چراغ سبز به ترکیه برای حمله امتناع می کند، ترامپ کورد ها را محکوم به کمک نکردن به آمریکا در جنگ جهانی دوم کرده است !! و این که برای کمک به آنان پول زیادی خرج کرده اند. واگر با داعش جنگیده اند برای دفاع از کشور خودشان بوده است. کهنه سربازان آمریکا، در اعتراض و محکوم کردن ترامپ، کورد ها را پیاده نظام آمریکا در منطقه خوانده اند. و کوردها آمریکا را به خاطر ترک سوریه به خنجر زدن از پشت محکوم کرده اند.

و این در جایی است که اساسا داعش لشگر نیابتی صهیونیسم آمریکا در ایجاد مستعمرۀ شام و عراق تحت فرماندهی اسرائیل بوده که بعد ها رویای بیمار گونۀ امپراتوری اسرائیل از نیل تا فرات عملی شود. و حضور آمریکا در سوریه نه برای تاراندن داعش که برای کمک به آنان و ایجاد و ادامۀ آشوب در خاور میانه بوده است. والبته بعد از هر شکست عقب نشینی ناگزیر است. از این رو آمریکا از حملۀ اردوغان به سوریه و ایجاد مستعمرۀ کوچک برای آمریکا حمایت کرده است . اردوغان بی شرم که در کشورش میزبان 26 پایگاه نظامی آمریکاست، در صدد است پایگاه دیگری هم در سوریه دائر کند. وزندانیان جنایتکار داعشی را آزاد کرده و در دسیسه های دیگر از آنان سوء استفاده کند. او یان استولنبرگ رئیس ناتو را مورد مواخذۀ قرار داده که چرا به کمک عضو ناتو (ترکیه) در انهدان تروریست ها ( منظورش کردهاست) نمی آید؟!

امروز تنها این رژاوا نیست که در عرصۀ مبارزه، درس خشن و خونین، وتکراری بازیچه بودن را

تجربه می کند. این ناروی تلخ و گزنده باید برای تمامی چپ هایی که با گرایشات سازش کارانه و تطبیق خود با امپریالیسم، راه میانه را بر گزیده اند، بعنوان مهمترین درس قرن بیست و یکم باشد. چپ هایی که در کلام چپ و در عمل راست و به فریب طبقۀ کارگر مشغول اند. چپ هایی که برای بستن بار خود انگل وار به احزاب چپ آویزان شده اند و با فرصت طلبی حرمت امپر یالیسم را فقط بخاطر گردن کلفتی و حقه های رنگارنگ اش نگه می دارند. و با خیانت به ملل خود به انحراف مشی حقیقی احزاب مشغول اند.

مسلم است که اعضای ناتو برای خدمت به خلق های تحت ستم دست هم را ول نخواهند کرد.

مسلم است که آنان با هم بر نامه ریزی و با هم عمل می کنند.

مسلم است که دوستی بره و گرگ، هرگز به نفع بره نیست.

این حقه های کثیف، تکراری و خسته کننده، فقط مبارزین با ضریب هوشی پائین و یا پیروان رهبرانی خود فروخته را می تواند بازی دهد. مبارزین صادق و با هوش هرگز از یک مجرا دوبار ضربه

نمی خورند. کردها بازی داده شده های مکرراند. و درس خود را یاد نمی گیرند. آمریکا با نقشۀ کردستان بزرگ ، با یک رویای شوینیستی، کورد ها را سر کار گذاشته و برای همیشه آنان را بازیچۀ خود کرده است. باید از آشتی با امپریالیست ها برای همیشه حذر کرد. آشتی یعنی سلطه پذیری. باید

یک بار برای همیشه به جهان بی مرز اندیشند و به عشق به خانوادۀ واحد انسانی .

باید از بیماری التقاط حذر کرد. دوستی با امپریالیسم معنایی جزقبول نوکری امپریالیسم ندارد. تضاد سوسیالیسم با امپریالیسم آشتی ناپذیر است. تمام خط های میانی ساختۀ دست امپریالیسم اند. ساختۀ امپریالیسم برای کشتن زمان، نابود کردن امید و ادامۀ استیلای کشنده و وحشتناک خود.

نباید در گرداب تکرار، زمان را هدر داد. باید زلال و یک دست شد. پیروزی درگرو آموزش از تجربۀ جهانی و هرگز فراموش نکردن آن است. امپریالیسم دشمن تغییر ناپذیر ملل کشورهای جنوب و طبقۀ کارگر جهان است . همواره باید کینه و نفرت به امپریالیسم را صیقل داد و به روز کرد. آشتی با امپریالیسم در هر سطح سم خالص و انحراف از راه سوسیالیسم است.

چرا کوردها فکر می کنند که تنها کردستان متعلق به آن هاست؟ چرا فکر نمی کنند که کل سوریه متعلق به آنان است ویا کل جهان متعلق به آنان است؟ در عصر اینترنت این ناسیونالیسم، مثل یک لباس کوچک و تنگ آزار دهنده است. راه نجات کورد ها و تمام خلق های تحت ستم ،مبارزه شانه به شانۀ با دیگر خلق های تحت ستم برای سوسیالیسم است. اگر قرار بود مرزها باعث خوشبختی انسان ها شوند 8 میلیون ایرانی، ایران را ترک نمی کردند! پس راه نجات جای دیگر است.

عشق بی مرز و انسانیت

فاجعه آفرینی های آمریکا و شرکا هرگز نباید فراموش شود… آشتی هرگز

علیه آمریکا و شرکا متحد شویم

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.