شماره

شماره

فرح نوتاش       اسفند 1392

 

جان جانان

تو هرگز نه شماره

تو نه خورشید ... تو نه ستاره

تو ...گوشت و خون و پوست

تو قلب تپنده... با حق زندگی

تو یک دنیا احساس ...عشق به انسان

تو فکر زیبای سازنده

تو قهقهه ...

تو چون روستا زادهگان جوان

در نسیم سحرگاهان

تو روشن تر ازصبح و سپیده

تو تراوت های شفاف شبنم در بهاران

تو سبک بال تر از پولک های برف زمستان

 

شعر من ...نه در وصف ات ...نه در یادت

که شکوه زیبای یاد تو...

جاودانه...در یاد ها ست همواره زنده

 

شعر من...برای هزاران قافله در خواب

که دررویای نرم سی و پنج سال آواز لالایی

ودر تدبیر پوچ سره از ناسرها سوا کردن

 

و خون جوان تو...روان در راه

با خون جوانان دگر...هر روز تازه و همراه

می درخشد... به زیر آفناب...

همراه و جاری ... منتظر

 

ای صبحگاهان ...

فریاد داغ مرا ...

بر یال بوران بهمن

برسانید به تمامی یاران من

خواب مان کافی ست

وقت بر خواستن است

خانه از پای بست ویران است

 

www.farah-notash.com

Comments are closed.