سیستم از بن فاسد نور سلطان نظربایف در قزاقستان ورود نیروهای صلح و سازمان پیمان امنیت جمعی

سیستم از بن فاسد نور سلطان نظربایف در قزاقستان
ورود نیروهای صلح و سازمان پیمان امنیت جمعی

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست    قدرت زنان    وین   10 ژانویه 2022

 

چرا در کشورهای جنوب، بجای شنیدن دردها و اجرای خواست به حق مردم، تظاهرات آنان را به خاک و خون می کشند و بعد با توجیه و محکوم کردن دولت های خارجی  برای راه اندازی آشوب، با بکار گیری اصطلاح  آشوب ساکت شد، ” به معنای خفه اشان کردیم”، به جنایات خود ادامه می دهند.

وقتی تظاهرات مسالمت آمیز معترضان مدام بخاک و خون کشیده می شود، آیا راهی بجز مسلح شدن تظاهر کنندگان در تظاهرات بعدی باقی می ماند؟ یا آنکه باید کلا منکر جنگ طبقاتی شویم و هر اعتراضی را به عنوان انقلاب رنگی در گلو خفه کنیم؟!   

تمام انقلابات رنگی سوار بر امواج اعتراضات به حق مردم شکل می گیرند. از این رو تمام رژیم ها ، قبل از زدن مهر انقلاب رنگی بر اعتراضات، اول باید خود را برای بی شخصیتی و خوش رقصی ها یشان در بر آوردن خواسته های مدام امپر یالیست ها محکوم کنند، و نه این که تظاهر کنندگان را به عنوان عوامل دشمن از دم تیغ بگذرانند.

و بجای تیر اندازی به سوی تظاهر کنندگان جان بر لب از شرایط بد و بدتر، باید خود را برای وقاحت و خود خواهی های نفرت انگیزشان حلق آویز کنند.

چه کسی به آنان اجازه داده اموال ملی رابه بیگانگان بفروشند و کارگران را در کشور خود اجیر بیگانگان کنید؟ پس این کارگران فریاد مظلومیت خود را بکجا ببرند؟

به دنبال که می گردید ؟ مقصراین دولت های فاسد و نا خالص با ملل هستند که برنامه های دیکته شده امپر یالیست ها را به ملت مظلوم خود تحمیل می کنند. جزای آنان یک بار مرگ نیست . هزار بار مرگ نیز برای آنان کم است. تظاهرات مردم جان بر لب قزاقستان ، در واقع تظاهراتی ضد استعماری بوده وهست. آنان برای ملی کردن صنایع خود مبارزه می کنند. و اعدام های کارگران در سال 2010  نیز ، بخاطر همین ضد استعماری بودن اعتراض آنان بوده است.

خیانت دولت های سر سپرده ای که شادمان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مثل غورباغه یک شبه رنگ عوض کردند وامپر یالیستی شدند و دارو ندار ملت ها را به امپریالیست ها بخشیدند از زمین تا کهکشان است. حال به چه حقی تظاهرات ملت ها را به رگبار می بندند؟ و برای نجات سیستم از بن فاسد خود، آویزان به نیروهای صلح و پیمان امنیت جمعی می شوند ؟

نور سلطان – وقیح نظربایف سال ها قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در قالب دبیر اول حزب کمونیست قزاقستان، و بعد از فروپاشی شوروی، با بی شخصیتی کامل، مسئول و سازندۀ نظامی در جلب رضایت کامل نئولیبرالیست های آمریکا و انگلیس و نوکران منطقه اش اردوغان و عربستان سعودی بوده است.

او بیش از 50 سال خود را به ملت قزاق تحمیل کرده و حال سیستم اش را به توکایف سپرده  است. خوب است که توکایف در لحظه آخر به سفارت آمریکا پناه نبرده و به سازمان پیمان امنیت جمعی رجوع کرده است! البته آمریکایی ها  بزبان آمده اند که چطور 30 سال دوست ما بوده اند و حالا از دیگران کمک خواسته اند؟

و نظربایف با تحمیل خود به ملت قزاق در 50 سل گذشته راضی نبوده با ساختن مجسمه ها یی از خود و نصب آن در میادین شهر ها خواسته بعد از مرگ نیز خود را تحمیل کند. و باز این همه برایش کافی نبوده و نام پایتخت را از آلماتا به نور سلطان تغییر داده !

و ملت قزاق در اعتراضات خود سمبولیک با طناب هایی بر گردن مجسمه او پائین کشیدنش را به نمایش گذارده اند.  

سئوال ما این است، آیا سازمان پیمان امنیت جمعی ، مدافع امنیت ملل است یا مدافع امنیت این دولت های نوکر امپریالیست ها که خود را به ملل تحمیل کرده اند؟

نیروهای صلح، مدافع صلح بین کدامین نیروها هستند؟

صلح، بین معترضین ضد استعمار و دولت های استعماری قزاقستان؟  که امکان پذیر نیست. این تناقض از نوع آشتی ناپذیر است.

و اگر نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی، مدافع امنیت ملل هستند، که باید فورا

نور سلطان نظربایف و توکایف و تمام سیستم  تا بن فاسد حاکم بر قزاقستان دستگیر و محاکمه شوند.آنانی را که با بی شخصیتی و وقاحت، یک کشور سوسیالیستی را به ،

 کشور نیمه مستعمره تبدیل کردند.

بدون شک در کشورهایی که آزادی سیاسی احزاب و سندیکا ها موجود نمی باشد، و فقط آزادی عمل برای امپر یالیست ها و نوکرانشان موجود است، اعتراضات می تواند

با تکیه بر مشکلات موجود و اساسی مردم،  توسط آنان سازمان دهی شود. ولی هرگز این بدان معنا نیست که صف تظاهر کنندگان امپریالیستی است! و این معترضان اوباش خارجی هستند!  

چنین بر داشتی کاملا غیر حقیقی و مظلوم جلوه دادن دولت ظالم و غاصب بوده و تاکید بر حمایت از آن دولت دارد. و این دقیقا آن چیزی است که نیروهای اعزامی صلح  روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی باید از آن پر هیز کنند. چون در واقع به نوع بازی خورده سیاست “من یا من”  امپر یالیست ها خواهند شد. مظلوم نمایی دولت غاصب نباید باور شود. این دولت فاسد و ظالم و نوکر امپر یالیست ها است.

انقلابات رنگی به هدف ساکت کردن مردم با یک دولت تازه برای غارت بیشتر راه اندازی می شوند. ولی همین دولت حاضر نیز، خود نوکر امپر یالیست ها ست. و دفاع از آن دفاع از منافع امپر یالیست ها در منطقه است. ساکت کردن و یا خفه کردن مردم، و ثبات بخشیدن به دولت حاضر نیز خدمت به امپریالیست ها خواهد بود.

خواست های مردم قزاقستان

     دستگیری و محاکمۀ نورسلطان نظربایف، توکایف و کل مجریان نظام نظربایف.

     آزادی معترضین سیاسی( البته شامل طرفداران اردوغان و طالبان نمی شود!) 

     باز گشت و اجرای کامل قانون اساسی 1993 ( آزادی کامل احزاب و سندیکا ها).

     پرداخت غرامت به خانواده های کشته و زخمی شدگان.  

    ایجاد شرایط برای انتخاب دولت مردمی و ضد استعماری.

    ملی کردن صنایع .  

ثبات بخشیدن به دولت حاضر خدمت به امپریالیست ها است.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.