سفارت آمریکا

سفارت آمریکا

جهان نه فقط شاهد ارشلیم

با سه هزار زخمی و

شست کشته

بلکه ... به هر جایی که آمریکا قدم نهاد

و در آنجا ... سفارت آمریکا بر پا کرد

مکان کثیفی که در آن ...

انواع توطئه ها

شکل می گیرد

 

سفارت آمریکا

نماد بد بیاری و بدبختی در هر دیار

سفارت آمریکا

مرکز سیاهی...

و خطرات نفرت انگیز

که هیولا هایی تعلیم دیده

ادارۀ آن را به عهده دارند

هیولاهایی که شبیه انسان اند

ولی پیوسته غارت و قتل مردم

و مدام ...ویرانی ممالک را طرح می ریزند

 

سفارت آمریکا

حفره ای متعفن و غرق در ظلمات

که هیولاهای پرت و زمخت و عوضی

برای دفاع از زندگی انگلی حاکمانشان

از سروکول هم بالا می روند

همۀ آنها شستشوی مغزی شده اند

و همه ... به شغل کثیف خود می نازند

حیله های نفرت انگیزی

که آن را حقوق بشر می خوانند

و یا... حمایت از دمکراسی

 

سفارت آمریکا

جاپای صهیونیست ها در هر کشوری

برای جاسوسی ... ترور ... انجام کودتا

استخدام قاتلین کشتار جمعی

 

سفارت آمریکا

مرکز طرح و برنامه های ... ویرانی های عظیم

تغییر مرزها

خرد وپایمال کردن انسانیت

ایجاد نقشه های اشغال جدید

 

در انتخابات اخیر آمریکا

مقام ریاست جمهوری آمریکا

مشروط ... معامله شد

ریاست جمهوری در عوض

بردن سفارت آمریکا به ارشلیم

دفاع ... از قتل عام مردم

درسالروز رانده شدن از خانه و میهن "نکبت"

و تکمیل برنامۀ اشغال فلسطین

 

ای انسانهای تمام کشورهای زمین

ما همگی فلسطینیانی ... قسم خورده ایم

و ما نه به آمریکا ....و نه به سفرت

نه به اشغال و تسخیر

نه... به مستعمره ها

نه به حیله ها

و... ما همگی... می ایستیم مقاوم

برای فلسطینی آزاد و رها

 

فرح نوتاش

وین 18 ماه مه 2018

کتاب 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.