زنان افغانستان به پیش

زنان افغانستان به پیش

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان            23.12.2022

 

طالبان  به سیاق حکومت ملایان در ایران، هر روز به بهانه ای مزاحم زنان افغانستان می شود.

اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در دفاع از زنان افغانستان را نباید باور کرد. چون او جزو کابینه هزار چهرۀ جو بایدن است. آنان راهنمای چپ را زده و به راست می پیچند. آن روز که حاکمیت افغانستان را جو بایدن به طالبان داد، فرمان تشنج مدام در جامعه را نیز به طالبان داد. آن روز آمریکا می توانست یک همه پرسی بگذارد ، ولی به غنی دستور تخلیه و به طالبان دستور تحویل داد.

در 44 سال گذشته رژیم ملایان در ایران، اموراتش بدون تشنج نمی گذرد. و از تشنج به عنوان روکش برای امور پنهان ، چون دزدی ها و فساد و جنایت ها بهره می گیرد. بخش عمده پنهان کاری های حکومت های مذهبی که نوکران نوین در مستعمرات امپریالیست ها هستند، پشت تشنج می گذرد. و زنان مناسبترین عناصر برای ایجاد تشنجات دائم هستند. بر خورد با زنان ایجاد دو تشنج همزمان می کند. تشنج در جامعه. و تشنج در خانواده. چون همزمان قیومیت زنان به مردان سپرده می شود. و خفت و اسارت زنان توسط مردان خانواده بر آنان اعمال می شود. و این بحران درون و بیرون همان چیزی است که ملایان ایران و افغانستان برای بقای حاکمیت خود بدان نیازمند هستند. ملایان ایران نوکر انگلیس و ملایان افغانستان نوکران آمریکا هستند. از این رو کمی با هم فرق دارند. ولی همچنان که آمریکا و انگلیس با وجود تمام رقابت ها بلاخره با همه کنار می آیند، طالبان و ملایان انگلیسی در ایران نیز، با هم کنار می آیند. و از هم یاد می گیرند. این ملایان از خود بدعت و اختیاری ندارند. در هر دو کشور، ملایان نوکران و فرمانبرداران اربابانشان هستند. اربابان آنان مثل آدم های سالم یک رو ندارند. هزار چهره اند. لذا،

هرگز نباید به حرف آنان اعتماد کرد. آنان ملل کشورهای جنوب را تحقیر کرده، و بیشتر از چهار پایان نمی دانند. از این رو هر ملت باید دوست ودشمن خود را بشناسد. و هرگز به اربابان این ملایان نه اعتماد کرده و نه از کمک آنان استفاده کند. چون کمک آنان در نهایت به نفع آنان و به ضرر ملل کشورهای جنوب تمام می شود. دلسوزی های آنان نیز ظاهری و فریبنده است.

زنان افغانستان بدانند که طالبان برای بقای خود در حاکمیت، مجبور است بر زنان بتازد. و زنان در این حاکمیت هرگز رنگ خوشبختی و احترام را نخواهند دید. و جز ذلت و خفت و تحقیر چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد. آنان تا روزی که طالبان بر مسند حکومت تکیه زده به عنوان شهر وندان درجه دو و حتا کمتر، به عنوان برده، خدمه و چهار پایان پنداشته خواهند شد. بستن در دانشگاه بروی زنان از ماموریت های طالبان است. باز شدن در دانشگاه ها بروی زنان، چندان فرقی با باز نشدن آن به روی زنان ندارد. چون در هر حال زنان به عنوان شهروند که نه، به عنوان برده و خدمه در قانون مکتوب طالبان بیشتر منظور نخواهند شد. در واقع زنان در هردو کشور ایران و افغانستان به عنوان ماشین سکس و جوجه کشی بیشتر به حساب آورده نمی شوند. از این رو طالبان بارها به روشنی اظهار کرده: شما کارتان زائیدن است . احتیاج به تحصیلات ندارید. 

ولی آنچه که طالبان نمی داند و زنان افغانستان بهایی به اصل مسلم آن نداده اند، حضور زنان در عرصۀ دانشگاه سراسری جامعه افغانستان غیر قابل پیشگیری است. تمام اعضای جامعه عضو دانشگاه سراسری هر جامعه هستند. و باور برای تغییر جامعه و قبول سهم از اداره و مسئولیت و سلطه بر آن جامعه را افراد هر جامعه، با تکیه به همت خود انتخاب می کنند. پس در این جا نگرانی و غم  دختران و زنان در افغانستان برای بسته شدن در دانشگاه های طالبان قاطر، برویشان کاملا قابل حل توسط خود زنان افغانستان است.

زنان افغانستان، برای رهایی خود، وظیفه دارند سرنگونی طالبان را وظیفه درجه یک دانشگاهی خود بدانند. شبکه سراسری دانشگاه را پی ریزی کنند و در این راستا، مهارت های خود را در تمام زمینه ها سیاسی، اجتمایی، طب و بهداشت و… پرورش داده و راه حاکمیت بر افغانستان را بر خود و مردان هموار کنند. و طالبان هرگز توان پیش گیری از مبارزات وسیع و همه گیر زنان در افغانستان را ندارد.

مسئله زنان در ایران و افغانستان حجاب نیست. حجاب پوست پیاز است. مسئله و وظیفه زنان در کل رژیم های استعماری ایران و افغانستان، براندازی حاکمیت استعماراست. اتفاقا بگذار این حجاب و پوشیه برای پنهان شدن زنان و مردان انقلابی تا سرنگونی بر جا باشد. زنان افغانستان امروز باید خود دانشگاه سراسری خود را با قوانین لازم خود تاسیس کنند. زنان افغانستان باید مسئله را جدی بگیرند. سرنگونی طالبان در افغانستان وظیفه شماره یک دانشجویان دانشگاه سراسری افغانستان است. شناخت امپریالیسم به عنوانم دشمن درجه یک، و طالبان به عنوان دشمن درجه دو.

با گام های محکم به پیش برای براندازی حکومت وابسته به آمریکای طالبان. نام تمام زنان افغانستان از هم اکنون به عنوان دانشجویان رشته بر اندازی طالبان مکتوب است. و همه با هم به پیش برای براندازی، و فقط براندازی،  بدون هیچ گونه مصالحه و مسامحه.

آزادی برابری و تمام احترامات برای زنان در جامعه ای که خود آنان بر پا کنند قابل وصول است. به پیش برای براندازی طالبان. به پیش برای ایجاد حکومت مستقل، آزاد و عادل.

دانشجویان مهمترین نقش را در ایجاد یک جامعه پیشرو می توانند داشته باشند. وقتی چیزی از رژیمی مطالبه می شود، ایجاد حق می کند، و به معنای تائید آن رژیم  محسوب می شود.

و هیچ خفتی بالاتر از تائید طالبان نیست. طالبان، این قاطران کوهی، باید بروند. سرنگونی طالبان یک باید است. چنان که سر نگونی ملایان ایران یک باید است. زنان افغانستان باید بدانند که تمام دولت های قدرتمند جهان خواهان حفظ رژیم ملایان نوکر انگلیس در ایران هستند. به اظهارات حقوق بشری آنان توجه نکنید، به اصل بازی پشت پرده با ملایان نگاه کنید. پشتیبانی آمریکا از معترضین ، فقط برای تحت فشار گذاردن ملایان در جهت منافع بورژوازی آمریکا ست و نه در جهت کمک به حقوق بشر و دموکراسی در ایران. در واقع ملت ایران هیچ پشت و پناهی بجز اتحاد خودش ندارد.  

به پیش ای زنان افغانستان به پیش

شما تنها نیستید

زنان کشور های اسلامی با شما و همسان شمایند

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.