رژیم آذربایجان غرامت خسارت های وارده به مردم ایران را هر چه زود تر بدهید

رژیم آذربایجان غرامت خسارت های وارده به مردم ایران را هر چه زود تر بدهید

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شمارۀ 41

     2 آبان = 23 اکتبر 2020

 

مردم ایران از 1924 که خود مختاری قره باغ تاسیس شده تا کنون، مسئله ای با آن نداشته است. و حال آنکه با دوستان جنگ افروز الهام علیوف، اسرائیل – آمریکا و ترکیه، همواره مسئله داشته است. تبریک علیوف برای سلطه بر خط مرزی جنوب

قره باغ رامطلقا نمی پذیرد. و آن را جز نزدیک شدن نیروی شر، تعبیر دیگری نمی تواند  بکند. ملت ایران خود شخصیت حفاظت از مرز های خود را دارد و نیازی نیست که با آتش تسلیحاتی ترکیه بر سر مردم منطقه، رژیم علیوف  از مرز های ایران حراست کند.

 71 خمپاره، متعلق به جنگی که آذربایجان و شرکاء  راه انداخته اند،  شهرستان  خدا آفرین در جنوب رود ارس را هدف گرفته است. و 10 خمپاره شهرستان هریس را. رژیم آذربایجان غرامت خسارات وارده به  مردم مظلوم آسیب دیده در آذربایجان ایران را هر چه زود تر به مردم این شهرستان ها بدهند. و اینجا بطور مشخص روشن می شود که آتش بر سر مردم آذربایجان ایران، همانند زدن نیروهای ایران در سوریه نیست. که اسرائیل به میل خود هر گاه بخواهد نیروهای رژیم ملا را تفریحی بمباران کند! و جوابش سکوت باشد.  این جا رژیم علیوف با مردم بیدار ایران روبرو است. و باید غرامت زیان حاصل از جنگ افروزی خود را هر چه زود تر بدهد.

در این تنگنای تحریم ها و دزدی های رژیم ملا، و زمستان پیش رو در سرمای آذربایجان ، مردم مظلوم آذربایجان ایران از سیاست جنگ افروزانۀ رژیم آذربایجان بشدت آسیب دیده است، و در انتظار جبران خسارت وارد است.

 نوکری اردوغان برای علیوف، دورنمای روشن و با عزتی به همراه ندارد. چون اردوغان با دخالت های بی جا در امور ممالک دیگر، چون رژیم ملا، آفتاب اقبالش رو به افول است و به زودی با آرزوهای زنگ زدۀ عثمانی خود، به زباله دان تاریخ خواهد پیوست. از این رو رژیم آذربایجان بدون هیچ تبریک و امید به نزدیکی به آذربایجان ایران هر چه زود تر غرامت خسارات وارده را بدهد.  

سفیر بی شخصیت رژیم ملا در باکو نیز، بجای چاپلوسی های ننگ آور و ابراز مسرت خود سرانه از پیش روی نیروهای شر در منطقه، غرامت خسارت وارده به مردم رنجدیدۀ آذربایجان ایران را هر چه زود تر وصول کرده و به آنان برساند.  

علیوف!

ما را به خیر تو امیدی نیست ، لطف کرده شر مرسان

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.