روزآتش سیاه

روزآتش سیاه

روز آتش سیاه

روز آزادی ما                                    

در آسمان ایران

می گشاید چتر خود ... دود چادرهایمان

و ... یاد رنج های سیاه

...

دوران ظلمت گذشت                              

تیره فکری ... بی برگشت

ما زنان و دختران ...

همه بودیم تیره روز  

گرچه مردان... جوانان و کودکان

حتا ... بیشتر سیه روز

...

داغ دشمنی با ما                            

سوزاند دل و جان ما

...

روز آتش سیاه                                    

می خیزد به آسمان...

دود قفس های ما

دود ... قفس سیاه

...

زنجیر و قفس ما ... همراه تحقیر بود            

ما ... غرق در سیاهی

افشاء کن... بگو بگو که برد سود

...

امروز اما... در هر شهر و هر روستا                        

می خیزد به آسمان ...

شعلۀ قفس ما

باعمامه... و عبای ملایان

این نوکران استعمار

مزدوران سرکوب ... و عاملان تحمیق ما  

...    

پایان استیلای استعمار

پایان فتنه های استبداد

روز آتش سیاه

پایان تحقیر ما

 

فرح نوتاش    

وین دسامبر 2013

کتاب شعر 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.