رقص انتقام

رقص انتقام

نه برای آنکه گفته باشم

نه برای آنکه شنیده باشی

برای ثبت اولین رقص انتقام

در تاریخ ...

که از شهری به شهر دیگری

سراسر خطۀ ایران زمین را در نوردید

و ستون های سلطۀ کذب و ریا را

در احمد آباد مشهد لرزاند.

***

ای ملت ایران

خشم و نفرت تو

از این سلسلۀ ظلمات عهد حجر

چه با شکوه به جلوه درآمد

در شعر و آواز و رقص تو

و رقص تو ... اولین رقص انتقام

ثبت شد بر سینۀ تاریخ

که انفجار خشم فرو خفته ای ست

به درازای چهل سال ...

در امتداد ظلم رفته بر تو

و دودمان تو

 

هزاران درود بر انفجار خشم تو

و مبارک بادت این جلوه های رقص

این عین شکوه فرهنگ دادخواهی تو

 

همه ... همراه دادخواهیت

پر تداوم بادت این ایستادگی

علیه غارت گران ثروت ملی تو

علیه... تحمیل گران عهد حجر

 

فرح نوتاش

وین 24 مه 2017-05-24

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.