راز مقلدان طالبان در ایران

راز مقلدان طالبان در ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 70

بیست و یکم فروردین= 10 آپریل 2022

از اوت 2021، زمان تحویل حکومت توسط آمریکا به طالبان، و پیدایش رژیم بربریت کامل، به نام امارت اسلامی افغانستان، قافلۀ ملایان دزد در حاکمیت ایران، برای پوشاندن دزدی های بی حساب خود، از بربریت طالبان تقلید می کنند.

رژیم ملایان دزد و شیاد انگلیسی در ایران که به غارت خزانۀ ملی بسنده نکرده، از فروش نفت، آب، خاک، جنگل ها، منابع و آثار تاریخی ایران هرگز سیر نمی شوند، برای واریز کردن ارز حاصله، به حساب ملا زادگان پست فطرت شان در آمریکا، دست به فروش زنان ایران به زوار دلار بدست کرده اند. رو کش این همه فساد، نمایش و اسلام نمایی، جدا سازی زن و مرد در جامعه است! این دزدان وقیح برای سر پوش گذاردن بر فساد عالمگیرشان در دائر کردن فاحشه خانه ها و صیغه های یک ساعته، و فروش یک زن به جمعی مرد دست به دیوار کشی در پارک ها زده و از ورود زنان به ورزشگاه ها ممانعت می کنند! این واسطه های حرفه ای، برای استتار دزدی های خود، با تقلید از طالبان، جدا سازی زن و مرد و مقنعه پوشی و هزاران مزاحمت برای زنان جامعه را انتخاب کرده اند!

اینان زن فروشی بی حیثیتی هستند که با ایجاد مزاحمت برای عموم جامعه می خواهند برای خودشان کسب حیثیت بکنند. دیوارها و جدا سازی ها و حجاب ها  نه برای استتار و حفاظت زنان ، که برای استتار دزدی های بی نهایتشان است.

این نفرین شدگان فاسد تمامی تاریخ بشریت ،که از بوی تعفن چاه انگلیسی حجتیه جمکرانشان عالم بجان آمده، نیاز به پس گردنی محکم از دست شریف ملت بجان آمدۀ ایران دارند. این انگل های دزد و مفت خور که با فروش زنان قادر به سر پا نگه داشتن خود هستند و تمام فساد شان را در تاریک خانه های لژهای فراماسون انگلیس آموخته

-اند نیاز به آوار شدن تمام دیوار های جداگر بر سرشان دارند.

ای ملت شریف ایران درست است که امروز تمام توجه عالم به مرکز فتنه آمریکا و ناتو “اوکراین ” معطوف شده است. درست است که همه منتظر دگر گونی عظیم جهانی هستند. ولی برخی از مسائل، چون دیوار کشی و زنانه مردانه کردن پارک ها و دیگر اماکن، راه ندادن زنان به ورزشگاه ها، مقنعه پوش کردن دانشجویان، همه و همه برای فریب مردم و اسلام نمایی به عنوان روکش دزدی هایشان صورت می گیرد. این ملایان، دزدان سیری ناپذیر خزانه ملی و نفت و آب و خاک و شرف مردمان ایران هستند.

زن و مرد در کنار هم بپا خیزیم. به همت هم تمام دیوارها را پائین بکشیم. از امروز وقتی زنان را به ورزشگاه راه نمی دهند ، تمام مردان نیز ورزشگاه را تخلیه کنند. یا بپا خیزند و در ورزشگاه را باز کنند تا زنان نیز وارد شوند. دانشجویان را در مقابل این گرگان تنها نگذاریم دانشگاه ها و هر کجا یی که این ملایان سراسر فاسد در اسلام نمایی برای دزدی هایشان هستند، هم آنجا روبرویشان بایستیم. هدف ملایان چون آمریکا و انگلیس فقط جمع کردن دلار و پوند و یورو است. ملایان فقط فروشنده اند. شعارشان: حزب فقط حزب اله – رهبر فقط ارزاله – از آب و خاک و زمین ونفت و زن و کودک و هر آنچه که بتوانند می فروشند. ملایان فقط پول را می شناسند و تمام قوانینشان با کسب  پول طراز می شود.

درملایان شرف و انسانیت نجوئیم،آنان در مکتب فراماسون انگلیس فقط پول شناخته اند. 

دیوار و حجاب و هر چه جدا گر زن و مرد

فقط برای استتار دزدی هایشان … و بس

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.