دفاع جهانی از حقوق مردم افغانستان

دفاع جهانی از حقوق مردم افغانستان

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان       وین    06.09.2021  

آمریکا قبل از ترک افغانستان، پاکستان را حافظ منافع استراتژیک خود در افغانستان کرد . پاکستان نه تنها در محاصره و تصرف شهرها به طالبان کمک کرده، بلکه در بمباران پنجشیر، در دو روز پیاپی 4 و 5 سپتامبر به یاری طالبان شتافته است. وبا ورود وزیر امنیت پاکستان به افغانستان اقدام علنی پاکستان در راه اندازی حاکمیت مذهبی از جنس بسیار فناتیک آن در افغانستان، جاری است. همزمان همکاری داعش بین المللی با این قوم وحوش، به اعدامهای خانگی، منجمله پلیس زن در مقابل چشمان خانواده اش انجامیده است. اعدام کننده گان به زبان عربی حرف می زده اند .

با توجه به عملکرد وحشتناک حکومت مذهبی در ایران و حمایت همه جانبه آن در جهان از رشد جنبش ها و حاکمیت های مذهبی،امروز مسئله افغانستان دیگر نه محدود به افغانستان و نه در حیطۀ دفاعی افغانستان می تواند باشد. مبارزه با رشد جنبش ها و حاکمیت های مذهبی، از وظایف تمام انسان بر روی زمین، احزاب و سازمان و دولت ها در جهان می گردد. تائید طالبان از طرف هر دولتی به معنای تائید تروریسم، مافیا و فساد زیر نقاب مذهب، و تحقیر ملل است.

لذا فریب برنامه ریزی شده توده ها توسط امپریالیست های انگلیس و آمریکا که برای حفظ امپراتوری خود نیمی از جامعۀ انسانی را به ظلمت می رانند، باید هم اکنون متوقف شود. با دفاع جهانی از مقاومت مردم افغانستان در مقابل شکل گیری حاکمیت طالبان در مقابل این تنش جدید بایستیم. و برای یاری رساندن به مقاومت در افغانستان و ممانعت از پیشروی ارتجاع مذهبی امپریالیستی متشکل شویم.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.