در سوگ ابراهیم

در سوگ ابراهیم

ترکیه….

یقین تمام قد بپا خواهی خاست

و زمین… از برخاستن یکبارۀ تو

در جا خواهد لرزید

و تو… با تمام جان

بلند ترین نعره های تاریخ ترکیه را

از جگر … بر خواهی کشید

و با خشم و نفرتی بس جوشان

نظام ارتجاعی ترکیه را

زیرو رو خواهی کرد

 

ترکیه… یقین تو

اعضای حزب بی عدالت وبی توسعه را

عادلانه….

در مدار توسعه آنقدر خواهی چرخاند

تا به بیرونی ترین نقطه در مدار زمین

پرتاب شوند

 

و یقین …

از شکستن دروازه های

زندان های ترکیه

باز نخواهی ماند

 

ولی من…

دریا ها را گریه خواهم کرد

و هرگز… به جمعیتی که در انتظار باد

برای تنظیم جهت خود

صف کشیده اند…

نخواهم پیوست

خشم عظیم ابراهیم

در قطره قطره مردن را

در جان …

با لحظه های زندگی

پیوند باید زد

و برای زیرو رویی و تغییر

و رسوا کردن طلا خوران جهان

به فریاد های پر خروش

بدل باید کرد

 

مرگ حتمی

و لی چگونه زیستن و چگونه مردن

سئوالی باقی

 

 

فرح نوتاش

وین 7 ماه مه 2020

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

 

 

 

ابراهیم گوکچک ، یکی از اعضای گروه موسیقی انقلابی یوروم ترکیه بود که در اعتصاب غذا، در اعتراض به ممنوعیت کنسرت و زندانی شدن تحت حاکمیت اردوغان ، بعد از 323 روز ، در 7 ماه مه 2020 در بیمارستانی در ترکیه جان باخت.

Comments are closed.