در دفاع از مصطفی پور محمدی و دیگر جلادان رژیم ملا

در دفاع از مصطفی پور محمدی و دیگر جلادان رژیم ملا

اعلامیۀ شمارۀ 9

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط 3)

فرح نوتاش                                                                                      وین 14.08.2019

فریاد سالیان سال ما ، فقط میخی بود به سنگ!

دریغ از یک قدم به پیش!

دریغ از بارورترین سال های عمر، که پایمال یک دایرۀ بسته و ایستا شد!

آقایان، همسایۀ گردن کلفت بالای محله، فلکۀ آب محله را برای پر کردن استخر بزرگ خانه اش بسته و درختان محله از بی آبی همه خشک شده اند . شما بجای برخورد با او، هی بچه اش را در محله، مورد آزار و اذیت قرار می دهید!

این رژیم دارای جایگاه جلادی است. مصطفی وعلی و نقی، همه دستور بگیرانند . باید در پی سوزاندن ریشه ها بود. نام امپریالیسم که مسبب اصلی این همه مصیبت است از تمام مقالاتتان حذف شده است و از درج هر مقالۀ ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی حذر می کنید و می گذارید که مردم در آتش مکر آنان بسوزند. به مهمترین قهرمان نامی تاریخ انسان، که علیه امپریالیست ها قد بر افراشته و چهرۀ کریه جهان استعماری را تغییر بنیادی داده و با حمایت نظامی که او بنیان گذارده، تمام جنبش های آزادیبخش قرن بیسم، بساط استعماری بریتانیای کبیر و دیگر امپریالیست ها را از جهان بر چیده اند، ” به لنین کبیر ” به ناجی جهان مظلوم و حامی زحمتکشان جهان بی رحمانه توهین می کنید و او را عامل امپریالیسم می نامید. با این خطا های نابحشودنی به چه دلیل انتظار دارید که ” مصطفی پور محمدی، جلادی برای تمام نسل ها نباشد؟

ای تمام شمایانی که هرگز علیه ریشه ها قد علم نکرده اید! و همواره چشم بر تمام جنایت های امپریالیستها و صهیونیست ها بسته اید و فلسطین را اسرائیل خوانده اید ، در دنیای کوچک شما، اشاعۀ لیبرالیسم امپریالیستی، با آزادی و برابری دروغین اش، بجای مارکسیسم، کار انقلابی شما بوده است ! و در پناه مهملات مفلس ماله کشی سعی در موجه جلوه دادن خطاهایتان بوده و هستید، با این تاخت و تاز، در پی فریب چه کسانی هستید؟ فکر می کنید دیگران اعمال شما را نمی بینند؟ و فریب شما را می خورند؟

صدای آمریکا، یارو یاورتان، در حمایت از کارگران ایرانی، به تازگی آبرو داری می کند و سکوت اختیار کرده! از یکطرف از کارگران حمایت می کنید و از طرف دیگر به ” لنین کبیر” ناجی کارگران بی حرمتی می کنید، با این مکر دو پهلو کجا شتابانید؟ ننگ و نفرت بر ابتذال و دروغ. با افشای پور محمدی شما هرگز انقلابی شناخته نخواهید شد. انقلابی کسی است که با ریشه ها می جنگد. و در مقابل جنایت های جهانی آنان سکوت نمی کند و حقوق بگیر امپریالیست ها و نوکرانشان نیست.

تمام این ملایان، به مدرسه ای رفته اند که انگلیس آن را پایه گذاری کرده و متون درسی آن را لغت به لغت، با اهداف استعماری برای سوزاندن ریشۀ شخصیت نسل اندر نسل ملل پایه ریزی کرده است. و اساسا از مذاهب، قرن ها است که به عنوان برنده ترین اهرم استعماری، برای تحمیق و به بند کشیدن ملل در سوء استفاده است. وبرای بسط سیطره خود با وجود شاگردانی چون روح اله خمینی، ضربدر بزرگی بر روی ملل کشیده و بجای آن از امت استفاده می کند. در این مدارس استعماری آنچه که تدریس می شود، روش قتل عام مخالفان بعنوان حکم خدا و مذهب است. روش دزدی و غارت خزانۀ ملی است.

روش فریب و فتنه و دروغ و ریا است. روش ایجاد تشنج برای سلطۀ مطلق و دیکتاتوری است. روش گسترش سیطرۀ انگلیس در جهان، تحت نام گسترش شیعه و…

وقتی که سلطنت مطلقه ملایان انگلیسی تحت نام جمهوری اسلامی، با بکار گیری امت بجای ملت ، 40 سال پیش شروع شده است و در هر ده کوره ای منبر و ملا بر پا کرد، به گسترش شبکۀ عظیم سلطۀ هرمی برای پیاده کردن اوامر انگلیس دست زد، پس پیاده کردنش نیز نیازمند بسیج همان امت است. و سعی در تحمیل این بار سنگین بر شانه های طبقۀ مظلوم کارگر ایران بس ناجوانمردانه است.

یکی از شاگردان آیت اله بهجت: از اوجب واجبات است چنانچه لازم باشد برای نگهداری نظام اسلامی

امام زمان را فدای اسلام کنیم؟  /فیلم                            

بیست ودوم امرداد 1398 برابر با سیزدهم اوت 2019 [ کد مطلب : 188554] پیک ایران

https://www.peykeiran.com

( دارد لبۀ تیز چاقو را به مردم نشان می دهد!) . آنان امام زمان را قربانی کرده اند و تمام شده است. خزانۀ ملی 40 سال دست آنان بوده و هر چه خواسته اند دزدیده اند، مزه کرده ، نمی خواهند بروند!

ما حامی خون ریزی نیستیم. ولی قاصریم از حمایتشان، در مقابل خشم جوشان وعنقریب ملت ستم دیدۀ

ایران، که چون صاعقه در شهر و روستا بر سر شان فرود خواهد آمد و دودمانشان را بر باد خواهد داد.

افرادی در رقم های 14 نفری، نامه ای به سید علی رهبر دزدان ایران می نویسند و تقاضای استعفا از او می کنند! ساده نگری به اصل قضیه. مگر دست خودش است که استعفا بدهد؟

او نوکر سر سپردۀ لژ فراماسون های منچستر است و بدون اجازۀ آنان نمی تواند آب بخورد. و شما بعنوان یک رویداد بسیار مهم این نامه ها را یکی بعد از دیگری در سایت های خود درج می کنید! و بعد هم خبر دستگیری امضاء کننده گان ساده دل و جان بلب آن نامه ها را ! و بی توجهی خود را به ماشین اصلی امپریالیسم در پشت این رژیم ثابت می کنید.

تا 1331 ایران زیر یوغ انگلیس بود. و مصدق با ملی کردن نفت انگلیس را از در بیرون کرد.

در 1332 انگلیس با آمریکا در کودتا علیه مصدق همکاری کرد.

در 15 خرداد 1342 شورش روح اله خمینی علیه کاپیتولاسیون و اصلاحات ارضی شاه، از فیضیه شروع می شود. انگلیس را که مصدق ازدر بیرون رانده بود از پنجره وارد شد. سیطرۀ اخوان المسلمین، شاخه های، حجتیه و امام زمانی های افراطی از آنوسی ها، همه پیوسته به انگلیس شروع شد.

خانه از پای بست ویران است       خواجه در فکر نقش ایوان است

مسئلۀ فرد و یا شاخۀ بخصوصی نیست. تمام ملایان با هم پیچ و مهرۀ ماشین بزرگ زیر سلطۀ انگلیس را تشکیل می دهد. هم اکنون نیز، مثل زمان کودتای 1332، در خلیج فارس، ناوگان های آمریکا را، ناوگان های انگلیس همراهی می کنند ، از این رو باید پرچم ضد آمریکا- انگلیس را با هم بالا کشید . نمی توان چشم را بر روی ریشه ها بست و به شاخه ها پرداخت. این سیستم نیاز به جلاد دارد . برای اینکه مصطفی پور محمدی، جلادی برای تمام نسل ها نباشد، این غدۀ سرطانی باید از ریشه کنده شود.

 

   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.