در تدارک اعلامیه شماره 1 اعتصاب سراسری کارگران

در تدارک اعلامیه شماره 1 اعتصاب سراسری کارگران

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 82

بیست و چهارم مهر=16 اکتبر 2022

از تمام احزاب و سازمان های ایران که در آرزوی حمایت از مردم در صحنۀ ایران بوده و خواهان سر نگونی رژیم دزد و جانی سرمایه داری وابسته به امپر یالیسم در ایران هستند خواهش می شود متن اعلامیه سازمان فدائیان کمونیست (داخل کشور) را با دقت بخوانند و اگر موردی را می خواهند اضافه و کم کنند بطور مختصر بیان کنند. تا متن با امضای تمام احزاب و سازمان ها (در یک اعلامیه واحد احزاب متحد ایران- یا جبهۀ …) به کارگران پیشنهاد شود. و قبل از ارسال آن به کارگران، باید سریع حساب مشخص بانکی کارگران اعتصابی دائر و مبلغ واریز شده در آن به سرعت معین گردد. از کارگران که نمی توان در خواست کرد، اعتصاب کرده و باد و هوا زندگی کنند!

امروز مردم در صحنه هستند. اگر با آنان به سرعت همراهی نشود، شما بگوئید، مبارزۀ مردم بی اسلحه در مقابل نیروهای مسلح تا به کی می توانند ادامه یابد؟

 واز طرفی رژیم برای نجات خود دارد جنگ با آذربایجان را پی ریزی می کند. تکلیف نیروهای ضد ملا ضد آمریکا، امروز باید مشخص شود. در هیچ جنگی بیطرف وجود خارجی ندارد. و بی طرف ها از طرف تمام “طرف” دارها  به عنوان صغیر ارزیابی شده و برایش چون جنگ جهانی دوم تعین تکلیف می شود. پس امروز آخرین فرصت برای رسیدن به بلوغ سیاسی و اتحاد تمام نیروها در یک جبهۀ مشخص و پیشنهاد اعتصاب به کارگران است.

صبر بیش از این جایز نیست. همان ملایانی که سینما رکس آبادان را آتش زدند، دیشب نیز زندان اوین را به آتش و خون کشیدند. و برای نجات خود با سرعت طرح ورود به جنگ با آذربایجان را ریختند.

باوربفرمائید ما همه با هم اختلاف عقیده داشته و حتا با خودمان هم اختلاف همه جانبه داریم. ولی برای نجات مردم و ایران وجه اشتراک ما بسیار قوی و تعین کننده است. اتکاء بر وجه اشتراک را اصل بدانیم و بداریم. چون مرگ با شرف هزار بار بیشتر از صغیرتلقی شدن ارزش دارد.  

پیش بسوی جبهۀ واحد ضد ملا – ضد آمریکا

شعار دانشجویان

بما ملحق شوید- تماشاچی نمی خوایم

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.