در امتداد مه

در امتداد مه

از قاب تن برون

سفر با جان ...

عبور بی جواز

از مرزهای بی حصار

در امتداد مه

با چشمانی باز باز باز

در تپش های وهم انگیز یک هراس

کاشف مغموم رنج های رفته

مغلوب سایۀ نیم روز

در جستجوی تصویری نهان در مه غلیظ

 

فرح نوتاش

تهران   اردیبهشت 1374

         www.farah-notash.com

Comments are closed.