خط سوم

خط سوم

اعلامیه شماره 21

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

15. 01. 2020

از روزی که این نام برای جبهۀ مستقل و هدفمندی، در بر گیرندۀ تمام نیروهای پراکندۀ چپ و ضد امپریالیست در یک واحد ، بکار گرفته شده است، حزب توفان نام ” خط سوم ” را استفاده شده توسط اوپوزیسیون وابسته به امپر یالیسم، منصور حکمت و شرکاء ، اعلان کرده و خواستش حذر از این نام بوده است. همین دلیل نوشتن این مطلب است.

در تاریخ، بسیار دیده شده است که وقتی دو نیروی متخاصم در برابر هم قرار می گیرند، نیروی سومی که مخالف هر دوی آنان است و به میدان مبارزه می آید خود را نیروی سوم می خواند. و این شماره و نام اگر چه کوتاه ولی دارای محتوایی بس وسیع است. و به درستی ماهیت سومی را در اختیار عموم قرار می دهد. شنیده نشده ولی شاید 40 سال پیش گروهی خود را به این نام می خوانده، ولی امروز این جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست -قدرت زنان است که این جریان تازه را معرفی می کند. و حدفش صرفا کمک به اتحاد نیروهای ضد امپر یالیست و ضد رژیم ملا در یک جبهه است. حزب توفان که خط سوم را حک شده به اپوزیسیون خود فروخته معرفی می کند وهمانند تمام هوادران رژیم ملا از هر چه ضد ملاست بیزار است ؛ به مخدوش کردن ماهیت وجودی هر کسی که بکار گیرنده این نام است بر می آید . و یا اگر همت رسیدن به فریاد ملت زیر شکنجه را دارد ، خود سعی در اتحاد با دیگر گرو های سیاسی بنماید و هر نامی که همگی صلاح می دانند بر جریان مبارزاتی اشان بگذارند. و حال آنکه در 20 سال گذشته ، حزب توفان همواره با دافعه ای قوی، بس منزوی بوده و همه را از خود دور کرده و جز اهانت به دیگران کار دیگری انجام نداده است . و دیگران هم به سهولت می توانند مستند او را وابسته به خط رهبر دزدان ایران ، سید علی خامنه ای معرفی کنند.

ولی این کمکی به مردم ایران که در زیر فشار از جانب آمریکا و رژیم نکبت ملا هستند نمی کند. وانگهی، حقیقت این است که انسان ها از سنگ نیستند و فکرشان هر روز متکامل می شود و راه بازگشت و یافتن راه درست باید همواره برای همه باز باشد. و الا ما تفنگدارانی هستیم که به قتل عام هم کمر بسته ایم. وبیمار گونه از ترور شخصیت هم لذت می بریم.

شما مردان که در گروه های سیاسی فعال بوده اید، به اندازۀ کافی در 60 سال گذشته خرابکاری کرده اید ، بهتر است اکنون کمی هم کار کردن با سلاح نرم را تمرین کنیم. مردم ایران نیاز به اتحاد تمام نیروهای چپ برای دفاع از منافع اش دارند. مردم معترض به سهولت توسط رژیم ملا در خیابان و زندان تیر باران می شوند. و شما صحبت از رهبری حزب کمونیست می کنید. حزبی که وجود خارجی ندارد. شما حزب توفان، 50 سال است پی گیرانه از حزب تودۀ ایران انتقاد شدید کرده و می کنید و آن را رویزیونیست می خوانید . و سر دستۀ چماق داران کنفدراسیون علیه آن بوده اید. حال آنکه خود شدیدترین نوع رویزیونیست های تاریخ مبارزاتی ایران بوده اید، هستید و نمی بینید، و فکر می کنید سکوت دیگران نشانۀ مقبولیت شماست. هرگز یک کمونیست پشت یک جریان مذهبی قرار نمی گیرد( بخصوص که تاریخچۀ آن جریان مذهبی اکنون بعد از 40 سال بر همه روشن شده باشد.) شما نمی توانید بگوئید کمونیست هستید و از سید علی خامنه ای رهبر دزدان ایران دفاع کنید. او و حجتیه و چاه جمکرانش، و مقام معظم رهبری به پشت مرتجع ترین و منفور ترین فرد تاریخ ایران ببندید. این نفرت بر انگیز است . او را به بهانۀ مبارزه با آمریکا بزک کردن ریا است. این دو گانگی فریبی بیش نیست. این مبارزه نیست شعبده بازی ست. لطفا خود را کمونست نخوانید. یا اگر اصرار دارید خود را کمونیست بخوانید ، بدانید که هیچ کس شما را به عنوان کمونیست نمی شناسد. حزب شما نیز یکی از همین احزاب مذهبی است.

مردم ایران از این رژیم بیزارند سعی در القاء محبوبیت این رژیم جهنمی به بهانۀ آمریکا نکنید. انعکاسش نفرت وبیزاری از حزب شماست. این رژیم وابستۀ کامل به امپریالیسم بریتانیا است و در مقابل آمریکا هم با کمترین فشار جدی، سازش خواهد کرد. چنانچه تمام فرزندان آقایان با پول دزدیده شدۀ مردم ایران در آمریکا هستند.

ما زنان از هر چه ریاء است بیزاریم ، جان بلب شده ایم . شما آقایان لابد ته دلتان از این که می توانید 4 زن بگیرید کمی هم خوشحالید! و یا دیگر تسحیلاتی که برایتان تکه می گیرند! اگر این طور نیست پس چرا درد مردم برایتان هیچ است و هر روز به بهانه ای اجازه ادامه حیات به این رژیم جهنمی را می دهید؟

و تازه جبهه ای که شما حزب توفان پیشنهاد می کنید آنقدر آبکی است که فقط به درد دفاع از سید علی رهبر دزدان ایران می خورد. گروه و حزبی را که بخواهد با شما همکاری کند نمی شناسم.

آن جریان “عدالتخواه ” وابسته به سید علی هم ، که نیز به ستایش آن بر خواسته بودید ، یک جریان شدیدا ترسو و محافظه کاری بیش نیست و به بهانۀ ضد آمریکا بودن، از جمکرانی ها دفاع می کند. که باید مثل شما منحل شود. و هر دو خط اصیل مارکسیسم لنینیسم را دنبال کنید. تا روزی که در ایران نفت هست، آمریکا هم همواره آمادۀ حمله هست. برنامۀ شما چیست؟ تا آن زمان مردم ایران باید این رژیم هیولا را تحمل کنند؟

در این مرحله نیاز به مبارزینی با روحیۀ بالا، رشید و خلاق و پر امید ، چون مبارزان حاضر در خیابان های ایران هست . این برهه سخت ترین برهۀ زندگی مبارزاتی مردم ایران است. پس باید بساط روزمرگی، کهولت، محافظه کاری و رویزیونیسم حاکم بر جان مبارزان و احزاب را جمع کرده و دور انداخت. در شرایط نوین باید راه های نوین مبارزاتی را پیدا کرد.

مرگ بر مسامحه، مصالحه و ریا

خواست مردم ایران، بجای حمایت از ملا

دنیا شنید فریاد مردم ایران، آخوند باید گم بشه- مرگ بر جمهوری اسلامی

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.