خط خونین

خط خونین

فرح نوتاش 21  بهمن 1392

 

هجوم بی تردید آغاز ها

دنیای شگفت انگیز رنگ ها

و انعکاس جانخراش فریاد کودکی

در لابلای هیا هوی زنگ ها

 

آبی تند...آبی ...سبز

گردش دایره وار زردها

نارنجی آتشین ...سرخ

حرکت پرالتهاب بنفش ها

 

دوان  دوان دو پای عقربه ها

دامن کشان رسیده از آنسوی رنج ها

نفس نفس زنان  لیک

در مدار پر امید شکنج ها

 

نقش سی وپنج خط خونین بر رأس زمان

پهن...و همواره  پهن تر

و تکرار بی وقفه فریادهای زندانی...اعدامی

با طنینی بلند و هر روز بلند تر

 

و حال آغاز حسرت و وحشت کوروشان

پایان حکومت نکبت وزورشان

بی آینده... بی امید و زار

 رژیم ملایان در سراشیبی گورشان

 

نه فقط در میهن مان ... در تمام زمین

نقش ما... مادرانه جنگیدن

ازشرواپس گرایی و فساد تمام ملایان

جهان را برای ابد رها نیدن

 

 

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.