خجسته نوروز… راستی پیروز

خجسته نوروز… راستی پیروز

Picture1_01

 

خجسته نوروز 

Happy Nowrouz

 

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست       قدرت زنان      وین 20 مارس 2022

نوروز به قدمت هزاران سال، رسیدن بهار را با تبسم جوانه ها، رقص شکوفه ها در وزش نسیم، برق نور در زلال جاری جویبارها و غوغای رویش در طبیعت، جشن

می گیرد.

و نوروز در این جشن، شفافیت و راستی در انسان ها را می طلبد.

زدون نا خالصی ها، با پریدن از روی شعله های بته در آخرین سه شنبه سروع شمع شوی. و با زدودن کینه از دل ها و آشتی به اوج خود می رسد. شفافیت و راستی پیام نوروزی است.

اخبار یک طرفه، جهان را به سوی ظلمات قضاوت یک جانبه می راند. مسدود کردن رسانه های روسیه، و اخبار یک طرفه، بیانگر وحشت از افشای حقایق  تیره و تار و راندن جهان به سوی قضاوت یک جانبه ، و شر خالص است.

جهان در آغاز سال جدید ، نیاز به شفافیت و آشتی با حقایق دارد. نشریات جهان باید آزادی بیان داشته باشند تا پنجره ها را به سوی نور باز کنند.

اگر امپریالیست ها خطاکار نیستند و از افشای حقایق نمی هراسند، پس رسانه های هر دو طرف را برای رساندن اخبار به مردم آزاد بگذارند. و به مسدود کردن یک طرف و  بمباران مردم با اخبار دیکته شدۀ طرف دیگر خاتمه دهند. 

شفافیت، راستی و زدودن پلیدی ها پیام نوروزی است

Worlds Anti-imperialist Front     Women’s Power

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.