خجسته باد نوروز باستانی برملت ما

خجسته باد نوروز باستانی برملت ما

خجسته بادهمت و قیام پرخروش کارگران و کشاورزان

و ارتش گرسنگان سراسر ایران

بر ملت ما

خجسته باد قیام دلیرانۀ سپاه زنان

و حمایت مردان از آنان

بر ملت ما

خجسته باد اتحاد تمام نیروهای ضد امپریالیستی ایران

بر ملت ما

خجسته باد دفن لاشۀ گندیدۀ رژیم سراسر فاسد ملا

بر ملت ما

 

فرح نوتاش

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست

قدرت زنان

20.03.2018

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.