حملۀ گرگ ها

حملۀ گرگ ها

فرح نوتاش                                 قدرت زنان                        تیر   1393

با بالا گرفتن فعالیت هالیودی امپریالیسم آمریکا در خاور میانه و احمق تصور کردن مردم دنیا در نمایش نامۀ پیچیده تر ، در تسخیرو چپاول غنایم شرق

و تزریق جانوران ماقبل تاریخ به عنوان رهبران مسلمین جهان ، و تدارک چترعقیدتی سیاسی برای در هم کوبیدن مبارزات مردم آسیا و آفریقا نه برای ده ها ، بلکه در آرزوی قرن ها مهار و تحمیق

و بند بازی های رژیم کثیف و مزدور آل سعود و شرکاء در این نمایش نامه متعفن و آوردن 30 هزار سرباز به پشت مرزهای عراق برای مبارزه با داعش ، که خود اولین حامی اقتصادی آن است!

و دندان تیز کردن امپریالیسم فرتوت انگلیس برای سهم خواهی در عراق،

و کشتن شدن سه جوان اسراییلی به دست دولت اسراییل برای ایجاد بهانه و حمله به باریکۀ غزه

و چهرۀ حیله گر نتان یاهو در فریب مردم جهان در آماده سازی اشان برای حملۀ به اصطلاح انتقام جویانه به باریکه غزه و زنده سوزاندن نو جوان فلسطینی...

وپیاده کردن طرح سیا و استقرار ماموران سیا و ناتو در اوکراین...

در این مرحله، جهان از تخریب فرسایشی توسط امپریالیسم به مرحلۀ هجوم گرگ های گرسنه برای دریدن وارد می شود.

سال 2014 ، سال ورود و غارت بی منت گرگی در لباس میش است ، طرح آزار بلند مدت مردم به نام حمایت از مردم آغاز می شود.

آیا ایرانیان از این که تا به این حد تحقیرشوند و برایشان طرح دریدن ایران ریخته شود،

واز آغاز اقدامات نوین این انگل خون خوار، امپریالیسم، برای فرستادن کل آسیا و آفریقا به اعماق وحش ماقبل تاریخ منزجر نیستند؟ که مردمان شرق را آنقدر احمق تصور کند که رهبری چون ابوبکر بغدادی را

با حمایت مالی آل سعود برایشان تدارک ببیند؟

آیا اولین مرحلۀ مبارزه و حیاتی ترین اقدام در این برهه اتحاد کل نیرو ها علیه دسیسه و طرح مذهبی کردن منطقه ، اعم از ایران تا تمام آسیا و افریقا و کل جهان توسط آمریکا و شرکایش نمی باشد؟

بدون اتلاف وقت باید مبارزه علیه این دسیسۀ جهانی را آغاز کرد.

ایرانیان با اعلان جهانی اتحادشان علیه حیلۀ عقب راندن مردم جهان ، می توانند الگویی برای تمام جهان شوند.

آیا در جا یی که سر بریدۀ انسان ها با لگد به این سو و آن سو پرتاب می شوند باز می توان

مبارزه با امپریالیسم را به تأ خیر انداخت؟

آمریکا هرگز عراق را ترک نکرد، فقط سربازانش را

با النصره جابجا کرد. او در جایی که در خواست کمک مالی نیم میلیارد دلاری برای اپوزیسیون سوریه می کند ، بیشرمانه وارد عراق می شود تا از منافع خود در مقابل همان ها در عراق دفاع کند!!

آیا بازی از این آشکار تر؟

اعلان جهانی اتحاد کل نیروهای ایرانی، علیه باغ وحش اسلامیست های امپریالیست ها و ایستادن در مقابل

این بازی بسیار کثیف و وحشتناک از عاجل ترین اقدامات مبارزاتی و انسانی امروز می باشد

با آرزوی آزادی انسان از حیله و بند مزدوران امپریالیسم در زمین

 

Comments are closed.