جواب به اطاعیه حجاب شرعی

جواب به اطاعیه حجاب شرعی

 طالبان آمریکایی در افغانستان

 

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان      07.05.2022  

 

طبل رسوایی طالبان در جهان بصدا درآمده است. همه به طالبان می خندند.

جهان به این جمع نالایق، که سعی دارد بیعرضگی و عدم کارایی خود، در امور مملکت داری را، پشت اطلاعیه های ختنه مردان و برقعه زنان مخفی کند می خندد. و به این انگل های مضحک و بی سواد آمریکایی که هر روز با لجن پراکنی از نوع جنسی، حضور متعفن خود را اعلان می کنند با انزجار می نگرد. و هرگز آنان را به رسمیت نخواهد  شناخت.

این ملایان انگل، با چنگ انداختن به دیوارهای چاه مملو از نجاستی که در آن ساقط شده اند، سعی در نجات خود دارند. و در هر تلاش، جز نفرت شدید مردم جهان، چیز دیگری نصیبشان نمی شود.

چند روز پیش اعلان کردند، مردانی که در 40 سال اخیر توسط دکترها در افغانستان ختنه شده اند، ختنه آنان ناقص است و باید دوباره ختنه شوند! علت گویی، نگفتن اله و اکبر به هنگام ختنه بوده است!!

و امروز برای جلوگیری از فساد، پوشان اجباری صورت زنان با تمام برقعه، با امضای چند تا کوراله و کورالدین، اطلاعیه ای صادر کرده اند. وزنان شاغل را، به اخراج از کار، تنبیه و حبس شوهرانشان تهدید کرده اند!  

ای بی آبروهای جنایت کار، شما چه کسانی را می خواهید از فساد بر حذر دارید؟ شما خود عین فساد و جنایت و رذالت اید. تک تک شما، قاتل ملت افغانستان هستید. و کاری جز قتل و ترور نمی دانید. زنان اگر گونی روی گونی هم به سرکشند و خود را در هزار پستوی تو در تو در زیر زمین هم مخفی کنند شما، ختنه شدگان ازگردن وفاقد شعور، هر گز قادر به مملک داری نخواهید شد. شما فاقد یک یا دو توانمندی نه، فاقد کل شعور انسانی هستید. و اگرنه خود را به آمریکا نمی فروختید.

شما از نفرت انگیز ترین نوکران آمریکا در کل جهانید که، مردم هزاره، زنان و مردان

افغان را با سلاح هایی که آمریکا به دستتان داده به گروگان گرفته اید. شما خیانتکاران به ملت و میهن هستید، که مرگ برایتان بسیار کم است. شما خود فروختگان، شما خیانتکاران و جنایتکاران، حال که را می خواهد سیاه کنید؟ شما خود منبع فساد و جهل و جنایت اید. چه کسی شما را در جهان به رسمیت خواهد شناخت؟ آن که خود را بی آبرو می خواهد. چون شناخت شما تائید رذالت است. تائید جنایت است.

شما نه از نظر ظاهر و نه از نظر باطن، شباهتی به انسان ندارید. شما ویروس کرونا، نوع کوید-طالبان، ساخته آمریکا در پاکستان به سال 1992 هستید. جهان تاریخچه تولید شما توسط آمریکا را فراموش نکرده است. شما با این طناب های پوسیدۀ ختنه و حجاب، و نمایش رذیلانه دینداری، قادر به نجات خود از چاه مذلت نخواهید شد.

شما تنها حاکمان تاریخ هستید که علیه مردم هزاره در مساجد بمب منفجر می کنید.  

با نگاه به شما، در جان مردم جهان خشمی شعله ور می شود که نه تنها ریشه شما، بلکه ریشه کل ملایان در جهان، آمریکا و انگلیس را یکجا خواهد سوزاند.

 

طالبان زدودن فساد را از خود شروع کند

خود را جمعا آتش زده، افغانستان و جهان را از فساد خود رها سازد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.