جهان ببیند ملایان زندان اوین را به آتش کشیده اند

جهان ببیند

ملایان زندان اوین را به آتش کشیده اند

فرح نوتاش

16,10,2022

امشب 16 اکتبر در تهران است. آدرس فیلم هایی که در پائین آمده زندان سیاسی اوین در تهران را در آتش نشان می دهند. و صدای شلیک گلوله ها از درون زندان می آید.

مردم مضطرب تهران در تلاش برای رسیدن به اوین و کمک به زندانیان هستند. ولی رژیم ملا راه ها را به روی مردم بسته است. آمبولانس های بسیاری به سوی زندان اوین روان هستند.

صدای شعار مردم : مرگ بر خامنه ای شنیده می شود.

مردم سعی دارند که با اتومبیل هایشان برای کمک به زندانیان به اوین برسند.

ولی خیابان ها را رژیم ملا بسته است. ترافیک سنگینی ایجاد شده است..

این فاجعه، یاد آور فاجعه سینما رکس آبادان در 28 مرداد1357 است. ملایان در های سینما را بستند و صد ها نفر را در آن آتش زدند.

جهنم واقعی را در تهران ببینید.

زنده باد همبستگی انسانی – جهانی

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255390

بی‌خبری از وضعیت زندانیان در پی گزارش‌ها از «مهار» آتش‌سوزی اوین (peykeiran.com)

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255388

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255387

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255386

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255385

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255384

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255382

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255381

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255380

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=255360

Comments are closed.