جانب داری از نتان یاهو و حزب لیکود اسرائیل

جانب داری از نتان یاهو و حزب لیکود اسرائیل

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان         وین 2020.8.10

 

وقتی رسانه ای…

آگاهانه خاک می پاشد

و طالب کوری توده های مردم ست

هدفش از انحراف حقیقت

جز رضایت ارباب…

چه چیز دیگری

می تواند باشد؟

 

چند سال پیش وقتی در مراسم یاد بود 6 اوت 1945، ” بمباران اتمی هیروشیما ” در سازمان ملل وین، شرکت کرده بودم ، متوجۀ نکتۀ دردناکی شدم. سخنرانان، تأسف خود را از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، با جملات مجهول ابراز می کردند ! “هیروشیما در تاریخ 6 اوت 1945 ، بمباران اتمی شده است!!” ” ناکازاکی در 9 اوت 1945 بمباران اتمی شده است!” و هرگز نه سخنی از جنایت آمریکا و نه محکویت آن به میان آمد!

وقتی با اعتراض علت را جویا شدم ، جواب این بود: چون هزینۀ سازمان ملل را آمریکا متعهد است ، از این رو سخنرانان از آوردن نام آمریکا و محکوم کردنش خود داری می کنند !

حال قضیه، رسانۀ خبری پیک ایران است.

اخبار داخلی را با استفاده از مقالات رسانه های امپریالیستی و داخلی، در رابطه با جنایات و دزدی های رژیم ملا کاملا پوشش می دهد. ولی اخبار و تفسیرهای مربوط به جنایت های آمریکا -اسرائیل و صهیونیست ها و دیگر امپریالیست ها ، همواره یا گفته نمی شود و یا طوری گفته می شود که همواره جرم و جنایت به دیگران نسبت داده می شود.

در رابطه با کشور های چین و روسیه، اخبارغرض ورزانۀ رسانه های صهیونیستی غرب، خوراک دائم این رسانه بوده و با کوبیدن دائم به طبل آمریکا پسند، به نفرت پراکنی علیه آنان چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ خارجی مشغول است.

آخرین رویدادی که قلب جهان را بشدت بدرد آورده است، انفجار در بیروت بوده است. در این رسانه ، کسی که آماج محکومیت های مکرراست، نه اسرائیل، که شلیک کنندۀ موشک با کلاهک اتمی به بیروت است، بلکه همواره حزب اله و رهبر آن سید حسن نصراله است! خوانندگان محترم، نظر این قلم را در رابطه با کل ادیان و مذهب شیعه می شناسند. ولی منتسب کردن این جنایت بزرگ به سید حسن نصراله، کمک به سبک کردن بار خفت انگیز نتان یاهو و حزب جنایتکار لیکود است!

وپیک ایران بدرستی صدای رسای نوکران داخلی استعمار فرانسه در لبنان بوده است. و چنان با آب و تاب از 57000 امضای نوکران استعمار فرانسه در بیروت می گوید که خوانندۀ ساده، راه نجات پایانی از این مخمصه را ، ورود نجات بخش استعمار فرانسه، و قبول زحمت قیمویت لبنان بی عرضه می بیند! و در نتیجه ورود آمریکا به ایران و استعمار ایران را آرزو می کند! این رسانه حامی استیلای استعمار گران در خاورمیانه بوده و هست،و یکی از غلط اندازترین رسانه های مخالف رژیم ملایان در ایران است. البته در میان کسانی که در این رسانه کار می کنند ، هستند کسانی که متفاوتند، ولی قدرت با کسانی است که کاملا در خدمت اسرائیل و آمریکا هستند.  

از یکماه پیش نوشتن کامنت هایی زیر بعضی از مقالات را در پیک ایران با نام ” انقلاب” شروع کردم وآن کامنت ها را با مرگ بر آمریکا و مرگ بر ملا ، به پایان رساندم . پیک ایران با حذف ” مرگ بر آمریکا”، مرگ بر ملا را درج کرد. جمله را عوض کردم، نه به آمریکا و نه به ملا ، نوشتم. درج کردند، ولی از خود پیک ایران، فحش کامنتی علیه آن، همواره و همزمان با آن درج می شد!

و جالب این که، شرط درج کامنت درپیک ایران، فحش ندادن است!

پیک ایران فکر می کند می تواند آن کامنت ها را به دیگران نسبت دهد ، ولی من با دقت کامل و صرف وقت ، خوب می دانم که تمام آن ها از طرف بعضی از افراد تیم پیک ایران بوده است. چون قبل و بعد از کامنت همواره یک فحش درج می شد.

و براستی اگر پیک ایران از درج کامنت های من راجع به بیروت خود داری نمی کردند، علی رغم درج تمام فحشهای همزمان پیک ایران، که هرگز اقدام به جواب نکردم و به عنوان شرایط همکاری با پیک ایران پذیرفتم. به همکاری ادامه می دادم.

ولی فحش ها، پیک ایران را راضی نمی کرد، با بهانه نرسیدن کامنت از درج آن ها خود داری کرد. بعضی از مطالبی را هم که در روز 5 اوت توسط برخی از افراد محترم پیک ایران درج شده بود و هنوز روی آن مطلبی اضافه نشده بود، پاک کردند. و دیگر از درج کامنت های من با نام ” انقلاب ” خود داری کردند. و صحنه را برای تطهیر حزب جنایتکار لیکود و نتان یاهوی قاتل مردم لبنان ،

همچنان باز نگاه داشتند. نتیجۀ این تحقیق یک ماهه در پیک ایران به درستی نشان می دهد که:

گرمعمار نهد دربنیان یک خشت کج      تا نهایت می رود دیوار کج

تمام کمونیست هایی که از واژۀ امپریالیسم و صهیونیسم در نشریاتشان خود داری می کنند و سعی در موجه جلوه دادن مبارزات خود تحت عنوان مبارزه علیه کاپیتالیسم هستند، دقیقا چون مجاهدین و سلطنت طلب ها، از اقمار آمریکا و صهیونیست ها بوده و هرگز نمی توانند قدمی به نفع توده های مظلوم ایران بر دارند. و راه دیگری جز حمایت از اهداف آمریکا، برای ادامۀ دریافت بودجه ندارند. و در واقع آنان دیگر کمونیست نیستند. از نقاب کمونیسم برای حمایت از امپریالیست ها بهره می گیرند. نمی شود هم مدافع لنین بود و هم ضد لنین! این یک تضاد روشن است.

و در این میان مبارزان ارزنده ای هستند که از روز ازل به اشتباه با برخی همراه شده اند. آنان باید هرچه زود تر راه خود را از نوکران آمریکا جدا کرده و به دیگر مارکسیست لنینیست ها بپیوندند.

راه پیک ایران، راه نیست. چاه است . فریب مردم و پایمال عمر گرانقدرشان است.

از طرفی دیگر، جای خالی یک رسانۀ خبری مستقل چپ، بین ایرانیان واقعا مشهود است. و راه اندازی آن باید اولین کار اساسی و جمعی چپ متحد ایران باشد. از رفقای محترمی که در پیک ایران، خود را با شرایط ناهنجار پیک ایران تطبیق داده و می دهند، انتظار می رود، هر چه سریعتر به اصل خود باز گردند. و خود را برای همیشه از تضاد درونی رها سازند.

بودجۀ رسانۀ خبری چپ ایران را فقط ملت ایران می تواند تامین کند. و نه دول دیگر.

و ما پیروز مندانیم

 

نه به آمریکای جنایتکار و جهانخوار

و نه به ملایان خونخوار ونوکران استعمارانگلیس

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.