تو ای آتشفشان

تو ای آتشفشان

فرح نوتاش

وین تیر 1392

 

توای آتشفشان

ای ملت ایران... به خروش

از زمین اوج گیر به آسمان از خشم

و فرودآی و روان شو

درآتش جاریت

بسوزان ریشه تزویر

.ریشه کن کن انگل سرمایه داری با نقاب دین

ریشه کن کن برده داری با نقاب دین

محو کن

ای آتشفشان این عامل تحمیق

ویران کن بسوزان نقاب و سنگر تزویر

عبا عمامه...حجاب و چادر... مسجد و منبر

چمکران...

و هرحقه خانۀ سیه کاران سرمایه

فیضیه ...مرکزصدور دائم انگل های مغز خوار

تنیده تارهای عنکبوت در جای جای آن

از فراموش خانه های انگلیس

فزاینده زیارت گاههای پی در پی... درهر گذر

در کوره راههای دور دست

هرانچه هست آلوده با زهر دروغ

ای خروشان زاینده آتش

به پا شو ....یکی شو

روان شو

دزدان وچاکران انگلیس مهر بر پیشانی

بانک ها را روفته نان کودکان بردند

از شیرخوارگاه... مهد کودک تا... پایان دانشگاه

عزم تحجر... بسوزانید ریشه فرهنگ مان

پوسیدند مردان و زنان ما در تلخکامی ها به بند

بریدند زبان مردان ما در بند

فرزندان وطن کشتند

پر شد از ما

گورهای جمعی... سیاه چال ها و زندان ها

کهریزک ها

اوین ها ... رجایی شهرها...

تجاوز...توهین وقصابی... در مسلخ زندان

آه... سیه پوشی ...عزاداری پی در پی

گریه کارمان شد...

 

گذشت سال ها چون قرن ها

ای خروشان...ای آتشفشان

ای ملت ایران

سیه روزی ... تا به کی

چسبیده به جان و مال ما...

انگل سرمایه داری با نقاب دین

سواری تا به کی ... چه می خواهد استعمار انگلیس از ما

Comments are closed.