توطئۀ جدید استعماری آمریکابا شعار “جهودها بیرون”

توطئۀ جدید استعماری آمریکا
با شعار “جهودها بیرون”

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان         وین 12.2.2019

 

آمریکا بعد از سوء استفادۀ از جوانان مسلمان برای اهداف صهیونیستی-امپریالیستی خود با ایجاد ارتش نیابتی داعش، حال شروع به سوء استفاده از جوانان اروپایی در گروه های نئونازی، برای اهداف استعماری خود در خاور میانه کرده است. در آخر هفتۀ 9 -10 فوریه 2019، بوداپست پایتخت مجارستان شاهد رژۀ خشن تعداد کثیری از جوانان نئونازی گردآمده از سراسر اروپا بود. آنان مسلح و با اونیفورم اس اس ها و سلام نازی، یاد روز تاریخی در سال 1345 را گرامی می داشتند. روزی که نیروهای نازی آلمان با متحدین مجارستانی خود، سعی در شکستن محاصرۀ ارتش اتحاد جماهیر داشتند. شعار جوانان نئونازی ” جهودها بیرون ” بود.

بیرون بکجا ؟!

و برای چه؟

برای استعمار و اشغال فلسطین، و ایجاد جا پایی در وسط خاورمیانه، صهیونیست امپریالیستهای آمریکا، از نازی ها برای بیرون کردن جهودان از خانه ها وکشورهایشان و راندن آنان بسوی فلسطین، از نازی ها سوء استفاده کردند. جهودان اولین قربانیان صهیونیستها بوده اند. و این شعار در آن زمان، برای اجرای این طرح استعماری بکار می رفت. ولی امروز به کار بردن این شعار به چه منظور است؟

بعد از 70 سال که از بیرون راندن مردم فلسطین از خانه و وطنشان و همچنین از اشغال فلسطین توسط جهودان رانده شده از اروپا می گذرد، هنوز مردم دنیا این اشغال استعماری را نپذیرفته اند.

و در این اواخر به دلیل طمع نفرت انگیز رژیم صهیونیستی و جنگ افروزیشان برای بسط منطقۀ اشغالی، جهودان زیادی فلسطین را بسوی ممالک قبلی خود و یا کشور های دیگر ترک کرده اند.

از این رو صهیونیست های آمریکا طرح سوء استفاده از جوانان نئونازی را به اجرا درآورده اند. تا جهودان مناطق اشغالی فلسطین را ترک نکنند.

این توطئه دو هدف دارد.

به رسمیت شناختن اسرائیل و از نظر اخلاقی بر حق جلوه دادن اشغال و استعمار.

آنچه که بار اول یک تراژدی بود ، حال به صورت کمدی برای بار دوم ظاهر می شود.

اگر آنروز ها شعار ” جهودان بیرون” نشان نفرت نژاد پرستانه بود، امروز ولی بطور واضح، نشان تحمیل استعمار آمریکا در فلسطین است.

در قرن 21 ، استعمار به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.

و خانوادۀ واحد انسان به بهانۀ نژاد و دین از هم جدا نمی شود.

توطئه های استعماری صهیونیست ها را متوقف کنیم

فلسطین نامی تغییر ناپذیر خواهد بود

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.