تعیین “که بر که” و رد انفعال

تعیین “که بر که” و رد انفعال

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان         وین   12 مارس 2017

شاملو، حافظ را به دلیل ستودن صورت و قامت شاه شجاع در اشعار خود، به نقد کشیده و او را از اینکه پادشاهی را تحسین کرده ، مورد شماتت قرار داده است .(تا کودتای 1328شاملو با حزب تودۀ ایران بوده، و بعد از آن اگر چه عضو هیچ سازمان و حزبی نبوده ولی یقینن کعبۀ آمالش تا به آخر عمر سوسیالیسم بوده است. ) مسئله اینجا است که پدر شاه شجاع ، مبارزالدین، ملقب به محتسب ، در میان هر چند رکعت نماز چند سر را با شمشیر می زده است و بیش از نیمی از اشعار حافظ ، در اختناق وحشتناک ایجاد شده توسط او، به هنگام هجوم گزمه ها سوزانده و شسته شده اند. و شاه شجاع پسر محتسب، علیه او قیام کرده و او را در شیراز زندانی و حتا کور کرده است.

اگر چه او خود نیز شاه است، ولی حرکت او در حمایت از مردم آن زمان، تحسین برانگیز است. و شاملو دلایل پشت آن اشعار ستایش آمیز را نادیده گرفته واشعار را با شرایط زمان خود ارزیابی کرده است و نه علت و معلول زمان شعر.

البته هنوز هم بعد از ده قرن، ایران هنوز سوسیالیستی نشده است!

دختری که آرزو داشت با مرد ایدال خود ازدواج کند ، در 85 سالگی باکره به درود حیات گفت! حال آنکه پدران این همه بچه ها، شاید 51% ایدال ها هم نباشند!

ارزش هر پدیده را، نیاز به آن و امکانات موجود در شرایط زمانی تعین می کند و نه رویا ها.

باید توان تصور پای خون آلود مسافر بی کفشی را داشت تا به ارزش فلسفی ” لنگه کفش کهنه در بیابان غنیمت است ” پی برد.

بدون شک راه به سوی سوسیالیسم ، شاه راهی گسترده و چراغانی شده نیست. یافتن کوره راهی

در ظلمات، هنر یک انقلابی آگاه و اصیل است.

وقتی که کار استعمار گران صهیونیست امپریالیست به جایی رسیده که کثیف ترین نوع نوکران خود، داعش را به مردم خاور میانه تحمیل می کنند و بوکو حرام شان در آفریقا بی حکم وبی کیفر، خون در جوی ها جاری می سازد و یک مدرسه دختر را یک جا به گروگان می گیرد و کسی را یارای دفاع از آنان نیست؛ آنگاه …

وقتی کسی میآید ومی گوید که طرفدار صلح است و به کشور های دیگر حمله نخواهد کرد و با تروریسم مذهبی خواهد جنگید ، معنایش این است که او در بطلان سیاست صهیونیسم امپریالیسم است و استعمار را که بخش عمدۀ سیاست خارجی آنان از جنگ جهانی دوم بوده است ،نمی پذیرد.

وقتی که او سرمایه داران را، با پایین آوردن مالیات، دعوت به برگرداندن کارخانه هایشان از جنوب می کند ، معنایش احیاء کاپیتالیسم بجای نئولیبرالیسم هار و درنده است. و لگد مال کردن کردن دولتها درجنوب، به واسطۀ لغو مالیات و یکسره و بی مرز کردن جهان برای 1% و گماردن دولت های جنوب به پاسبانی منافع آنان در جهان به پایان رسیده است. و له کردن پشت کارگران جنوب ، در کار نزدیک به مجانی، متوقف خواهد شد.

وقتی که او ورود غیر قانونی به کشورش را مجاز نمی داند ، این قانون باید شامل کشور های جنوب که کاروانسرای بی درو پیکر امپریالیسم شده اند نیز بشود. و فعالیت سیاسی مبارزان ممالک جنوب را برای دفاع از مرزهای خود در مقابل نوکران امپریالیسم قابل دفاع میکند.

وقتی که او می گوید مدافع حقوق فراموش شدگان است ، معنایش این است که او خواهان خدمت به بی خانمانها ، بی کاران، و مردم زیر خط فقر است.

او نمایندۀ طبقۀ کارگر نیست وادعای بنای سوسیالیسم را ندارد. او نمایندگی انتخاباتی خود را از طرف کنگرۀ آمریکا، که مرکز فتنۀ جهان است توانسته کسب کند. یعنی طبق قوانینی که درآمریکا، او را به مسند نشانده ، مجبوربه پیاده کردن بخشی از خواست آنان نیز هست. و در تشکیل کابینۀ خود مجبور به انتخاب افرادی از کنگره شده است.

شعار ترامپ در انتخابات قطع بودجۀ ارتش های خارجی بوده است. دولت اوباما، که تحت فرامین صهیونیسم امپریالیسم، کودتای اوکراین را راه اندازی کرده بود ، بودجۀ ارتش دولت دست نشاندۀ اوکراین را نیز می داد. حال دولت ترامپ ، نصف بودجۀ ارتش اوکراین را می پردازد. و نیمۀ پرداخت شونده ،همان نیمۀ تحمیلی به او از جانب صهیونیست های درون کنگره برای حفظ نوکر خود در اوکراین است.

ولی نمایندۀ واقعی صهیونیسم امپریالیسم ، هیلاری کلینتون، با باخت سه بار خود ناراحت شده است. در باخت به اوباما، با تمام تقلب باخت به ترامپ و باخت به عنوان نمایندۀ صهیونیسم امپریالیسم.

او و جان کری در پیاده کردن طرح داعش صهیونیسم امپریالیسم، با مثلث شوم ( عربستان، اسراییل و ترکیه) شدیدا فعال بوده است. زخم او توسط صهیونیسم امپریالیسم ، برای بهره بردای مدام ، همواره تازه نگه داشته می شود. هیچ کنش سیاسی در جهان خود به خودی صورت نمی گیرد . تمام آن شدیدا تحت کنترل و برنامه ریزی شده توسط صهیونیسم امپریالیسم است. اگر زنان، متشکل کنندۀ تظاهرات علیه حرفهای ترامپ بودند، می بایست خیلی پیشتر، معترض به هالیوود که عملا در سوء استفادۀ دائم از زنان بازیگر برای پر فروش کردن فیلمهایشان و سر کار گذاشتن مردم دنیا پای تلویزیون ها هستند می شدند. فیلمهایی که در هر کدام چند بار، صحنه های روابط بازیگران زن و مرد را نرمال کرده است! اگر متشکل کننده زنان بودند باید معترض به ربوده شدن یک مدرسه دختر در آفریقا توسط نوکران صهیونیسم امپریالیسم، بوکو حرام می شدند.

در بعضی از تحلیل ها آمده که ترامپ را آورده اند که ترمیم مشکلات اقتصادیشان را بکند.

اگر آورده بودند که می گذاشتند راحت کارش را بکند. آن ها طبق سیستم جا افتاده اشان، امید به تغییر و نوکرسازی دارند. و وقتی موفق نمی شوند ، شروع به جنجال و حملۀ رسانه ای می کنند.

ما باج نمی دهیم،

طراح کودتا در تمام کشور ها بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون صهیونیسم امپریالیسم است. و مسبب

همۀ کشتار و قتل و غارت جهان در پس نام سیستم سیاسی نئو لیبرالیسم اوست.

انتخاب ترامپ، پرده از راز درهم کنندگان اقشار بورژوازی آمریکا دریده است.

دشمن اصلی ملل، که همان 1% وابسطه به صهیونیسم امپریالیسم بوده، باخته است.از این روست که در فریاد و فغان و فتنه توسط رسانه های خود است. ساندرز نیز از چپ های صهیونیستی است، از قماش همۀ آن هایی است که بعد از جنگ جهانی دوم در سازمان ها و احزاب کمونیستی پخش هستند است. هم چنان که به نفع هیلاری کنار رفت. همان هایی که به فلسطین اسراییل می گویند.

در رأس دشمنان طبقۀ کارگر جهان ، صهیونیسم امپریالیسم فتنه گر قرار دارد. از این رو در شرایط حاضر، دفاع از ملی گرایان آمریکا که خود طرفدار سرمایه داری هستند ولی در مقابله با صهیونیسم امپریالیسم آمریکا، مبارزۀ سر سخت جهان علیه دشمنان درجه یک طبقۀ کارگر جهان است.

یک انقلابی راستین مدافع طبقۀ کارگر، هرگز منفعل در خانه نمی نشینید. و منتظر آماده شدن شرایط برای بیرون آمدن او، با پرچم سرخ نمی شود. و با تحلیل های نا خوانای خود آب را گل آلوده نمی کند و بذر نا امیدی نمی پاشد. او درهر قدم ، با شناخت اقشار و لایه های هر طبقه ، و شناخت و تعیین” که بر که ” راه دقیق به مقصد را می یبابد و با شور به راه خود ادامه می دهد.

انفعال یا پاسیو بودن، به نفع ارتجاع خونخوار است. اکثر رسانه ها هدفمند و با برنامۀ دقیق برای بازی دادن مردم، از یک مرکز فکری واحد دستور می گیرند. تحت تاثیر آنان، و هماهنگ با آنان خاک در چشم مردم پاشیدن و مردم را به انفعال کشاندن ؟ مردم را ناامید کردن و یا با امید های واهی و دور از دسترس، بدون هیچ گونه پایگاه واقعی منفعل کردن ؟

بزک نمیر بهار می یاد ، کمبوزه با خیار می یاد، و مشغول کردن ذهن مردم با رویایی دور از دست رس؟ خدمتی شیرین به ارتجاع بازنده است.

نئولیبرالیسم که طبقۀ کارگر جهان را به افلاس و بردگی کشیده و زنان نان آور طبقۀ کارگر را در جهان و ایران ( قم و مشهد . کل ایران ) به فحشا کشانده دکانش تخته شده است. حکومت ملایان ایران که پشت لخت کارگران را به شلاق می بست ، از هراس به لرزد که عمرش به آخر رسیده است.

آیا این یک موفقییت بزرگ نیست؟ سعادت تنها در رسیدن به مقصد نیست. در راه بودن ، دیدن واقعیت ها و لذت از کسب موفقییت ها عین سعادت است.

         اگر ترامپ مسلمانان را از چند کشور به آمریکا راه نمی دهد. که اولین ها می بایست سعودی ها و ترکیه ها از مثلث شوم می بودند . هدفش جمع کردن اسلامیسم حکومتی است. و نه مقابله با مردم.

ترامپ با تکیه به رأیی که آورده بسیار محدود می تواند فعالیت کند. ولی فعال شدن فراموش شده ها در جهان ، طبقۀ کارگر و اقشار میانی کم درآمد ، می تواند به او قدرت بیشتری بدهد.

اکنون او در پاکسازی خاور میانه از داعش است. برای احترام به قانون مندی جهان، باید همۀ فعالیت ها در سوریه با دولت قانونی سوریه هماهنگ شوند. این مردم سوریه هستند که باید سر نوشت میهن خویش را با آراء خود انتخاب کنند. نه گروه های اپوزیسیون جنگنده و یا دول جنگنده علیه داعش.

ولی گام های بعدی ترامپ بسته به حمایت جهانی از او دارد . اگر او حمایت نشود مجبور به قبول بخشی از برنامه های صهیونیست امپریالیست ها خواهد شد. مثل نگذاشتن نام سعودی ها و ترکهای داعش پرور، در لیست مسلمانان ورود ممنوع به آمریکا. ولی اگر حمایت بشود و خواست واضح مردم آمریکا و جهان پشت او باشد او در مجرای خواست مردم می تواند فعال شود.

تمام چنگک های صهیونیسم امپریالیسم از همه سو در بیشتر کردن فشار بر اوهستند. هر فعال سیاسی برای تغییر دنیا، باید خود را در جای او بگذارد. آنگاه پی به وضعییت بسیار دشوار او خواهد برد. مصیبت امروز انسان در جهان، بسیار عظیم است. در اکثر روزنامه ها بخشی مختص به معرفی زنان تن فروش است. و بعضی از احزاب در پی دریافت شرایط حمایت اجتماعی از آنان به عنوان کارگران جنسی هستند. در ایران دو شهر مذهبی با مدرسه های ملایان دارندۀ بزرگترین اجتماع زنان تن فروش به عنوان صیغه ای هستند. زنان نان آور طبقۀ کارگر که از بی کاری مجبور به تن فروشی صیغه شده اند. مردان بسیاری از ممالک دیگر برای طمطع از این حراج گستردۀ زنان ایران اسلامی ، به عنوان زیارت اماکن متبرکه به ایران می آیند.

رژیم بی آبروی نئولیبرالی ملایان بر خود بلرزد. دوران شلاق زدن پشت لخت کارگران معترض در ملاء عام بسر رسیده است. بی بی سی لقمۀ ملای دیگری را برای مردم ایران نگیرد. هیچ کس در ایران منتظر هیچ ملایی نیست . از حسن خمینی بی غیرت گرفته تا عقبۀ سیدعلی و نوکران قاتل میانی.

همۀ ملاهای مفت خور خود را برای تحویل عبا وعمامه و کار در اردو گاه کاراجباری آماده کنند. دوران حکومت های نفرت انگیز اسلامیستی از ایران تا عربستان بسر رسیده است. ما عنقریب خواهیم رسید و فیضیه را خواهیم بست. و حراج زنان طبقۀ کارگر ایران را خاتمه خواهیم داد .

سکس هرگز کار نیست. فقط اهرم انهدام و زوال یک جامعه است.

درد همه گیر شده است. غارت و چپاول ، دزدی هیئت های حاکم از یک سو ، بی کاری ، به خانمانی ، بدبختی و تنها راه معیشت” تن فروشی” ره آوردهای نئو لیبرالیسم صهیونیسم امپریالیسم است. و نرمال جلوه دادن همۀ اینها وظیفۀ رسانه های صهیونیسم امپریالیسم.

و شنیدن و خواندن مشمئز کنندۀ اینهمه در رسانه ها و از جانب فعالین سیاسی دردناک وملال آور.

یک قشر از بورژوازی ملی آمریکا، از بخش دیگر حاکم بر آمریکا ، حکومت را گرفته است. این رویداد یک انقلاب نیست ولی یک دگر گونی مثبت به نفع 99%جهان است. و وابستگان چپ وراست صهیونیسم امپریالیسم در مبارزۀ شدید با آن.

به سیا و دیگر نیروهای مسلح و امنیتی آمریکا

شما که از طبقۀ متوسط یا طبقۀ کارگر در پی یافتن یک شغل، حراست از منافع صهیونیسم امپریالیسم را بعهده گرفتید و نه امنیت مردم آمریکا و کشور آمریکا را . شما خود، دشمن مردم آمریکایید. بدانید، اسراری را که ویکی لیکس افشا می کند ، مردم جنوب با پوست وگوشت خود تجربه کرده اند. و تأثیرات جنایات شما بر زندگی آنان باعث یک عمر عذاب آنان بوده است . اگر برای حفظ منافع اربابانتان بیشتر از این پای خود را بر حلقوم مردم آمریکا و جهان بگذارید بزودی با قیام ارتش پا برهنه های مسلح در آمریکا و جهان مواجه خواهید شد. نوبت حساب پس دادن شما نزدیک شده است. همه می دانند که شما حافظ امنیت آمریکا نیستید . شما فقط حافظ منافع اربابان صهیونیست امپریالیست خود هستید. ترامپ تنها نیست.

یا می گذارید ترامپ به قول هایی که داده عمل کند و یا جواب غارت جهان، توسط اربابان 1% شما ، با قیام مسلح ارتش گرسنگان در آمریکا و جهان بزودی داده خواهد شد.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.