تظاهرات هفتگی تا سرنگونی رژیم ملا

تظاهرات هفتگی تا سرنگونی رژیم ملا

اعلامیۀ شمارۀ 20

جبهۀ مردم برای نجات ایران

21 دیماه= 11 ژانویه 2020

اکنون که اسناد جنایت بین المللی رژیم ملا توسط دولت های چندی افشاء شده است، نطق

مسئولین بیشرم و دروغگوی رژیم باز شده که اگر چه ما نبودیم ولی گویا ماییم!!

و در بعضی از اظهاریه های مسئولین، پدافند را، در غلط شناسایی کردن هواپیمای مسافربری بجای موشک کروز اعلان کرده اند.

قبل از سقوط هواپیما، “حسن عباسی” استرتژیست و تئوریسن اصولگرا در پی بی تابی از کشته شدن قاسم سلیمانی اعلان کرد : اگر مردم ریختند در خیابان و اصلاح طلبان را جر دادند نگید که هشدار نددادیم.

و از طرف دیگر با این که بیش از 9000 معترض در زندان ها در چنگ رژیم اسیراند ، امروز سخنگوی آموزش و پرورش اعلان کرده است که دانش آموزان شرکت کننده در اعتراضات باید جواب گوی باشند. هدفشان محروم کردن بخش عظیمی از دانش آموزان از تحصیل است.

استفاده از کلمۀ جر دادن در ادبیات سیاسی نه تنها، بار شدید تهاجمی دارد بلکه حاکی از فقدان ادب ذاتی گوینده نیز هست . با توجه به اکثریت ایرانی مسافرین هواپیمای 735 اکراینی عازم کانادا،که از افراد شناخته شده برای سپاه بوده اند، فشار دگمه پدافند همان دستور به جردادن بوده است. اکر چه اکنون به گناه خود ظاهرا اقرار کرده اند ولی هنوز دروغ می گویند. چون فرمان شلیک را خود صادر کرده اند و حال می خواهند این جنایت بزرگ را اولا به غلط خوانی پدافند نسبت دهند و یا با قربانی کردن شلیک کنندۀ موشک ها، رژیم را از تیررس دادخواهی جهانی خلاص کنند.

در همین جا از دولت روسیه در خواست اعزام متخصص ین برای معاینۀ از پدافند و اعلان شفاف نتیجۀ تحقیق می شود .

از لحظۀ سقوط هواپیما، رژیم ملا می دانسته که هواپیمای مسافربری را ساقط کرده است . اگر صادق بود و ریگی در کفش نداشت و علت همان هایی بود که اعلان کرده است، همان لحظه باید فریاد می زد، ای جهانیان بدادم برسید، من مرتکب جنایتی غیرعمدی شده ام . وحال آنکه کتمان کرده و اقدام به از بین بردن اسناد جرم کرده است. و محل را از لاشۀ هوا پیما و اجساد متلاشی تهی کرده است. و

اگر فیلم های مربوط به خوردن موشک به هواپیما نبود، از دادن جعبۀ سیاه نیز به نوعی خود داری می کرد. صورت حساب قرامت این جنایت عظیم به پای ملت ایران نوشته خواهد شد.

زمانی که فرزندان ملت را در خیابان ها به رگبار گلوله بستد ، وزیر کشور روحانی، در پاسخ به خبر نگاران که چرا به سر معترضین شلیک کردید گستاخانه و با خنده گفت: به پاشون هم زدیم! و خندۀ چندش آور او ، روحانی و بقیه آنان که گویی در جشن عروسی هستند ، نمک بر زخم ملت ایران بود.

گریۀ سید علی وبقیه دزدان در مرگ قاسم واعلان سه روز عزای عمومی با بهره برداری از گروه عزاداران دوره گرد، به شهر های مختلف و سعی در شستن خون جانباختگان ملت ایران با گسترش عزا داری قاسم، و سپس ، سکوتشان در مقابل فاجعه سقوط هواپیما ، ملت ایران را در مقابل گام بسیار جدی قرار می دهد. “دفاع از حیثیت ملی”

آیا لیاقت ملت ایران داشتن چنین حکومتی است؟ سکوت هر شخص علامت رضای اوست.

در جایی که امروز در ایران، فریاد مرگ بر دروغگوی دانشجویان دلیر دانشگاهها، با شجا عتی بی مانند تمام دانشگاه ها را به لرزه درآورده است، جای 8 میلیون ایرانیان خارج از کشور در دادخواهی از ستم ملایان در عرصۀ مبارزات جهان خالی است. و خالی تر از آن وجود اپوزیسیون واحد است.

پیشنهاد می شود: تمام ایرانیان هر جمعه ساعت 4-6 درهر شهر دنیا، تا سرنگونی رژیم ملا ، تظاهرات بر پا دارند. بدون پرچم ایران، احزاب و یا سازمانها و یا تصویر غیر . با عکس ملایی بی صورت ( که کل رژیم ملا را نشانه می گیرد) سر ته ، به معنای سرنگونی، بر پلاکات های آ -سه، یا پرده به هر بزرگی که ممکن است، که به زبان محلی بر آن ایران نوشته شده باشد یا جملاتی که معنای سرنگونی خواهی است.

و تمام سازمان ها و احزاب سیاسی ضد امپریالیست آمریکا و ضد رژیم ملا، با اتحاد خود اپوزیسیون واحد را با 40 سال تأخیر دائر کنند و رهبری این جنبش عظیم را به عهده گیرند. ودر شهر هایی که سازمان ملل هست، دراولین فرصت در مقابل سازمان ملل نیز تظاهرات بر قرار شود. ایرانیان خارج از کشور باید بدانند تا فریاد رسای آنان نباشد هرگز جامعۀ جهانی کوچکترین اقدامی برای تغییر رژیم ملا که در بست خدمتگزار امپر یالیسم است نخواهد کرد.

2020 سال سر نگونی رژیم ملا ست

 

www.farah-notash.com

Comments are closed.