تظاهرات مردم عراق در شهر وین

تظاهرات مردم عراق در شهر وین

Bildschirmfoto_2019-11-12_um_08.43.09

2008-2019

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان     وین   10 نوامبر 2019

 

امروز از ساعت 18-15 در میدان گرابن ، میدان مرکزی شهر وین، عراقی های مقیم وین، علیه کشتار مردم عراق توسط نیروهای تحت فرمان ایران در شهر های مختلف عراق برای چهارمین بار در زمان خیزش جاری مردم عراق، تظاهرات کردند.

آنان از مبارزات مردم عراق، علیه فساد رایج توسط دولت عادل المهدی دست نشاندۀ دولت ایران حمایت کرده و به زبان انگلیسی، مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر روحانی و در رد آیت اله صدر شعار می دادند.

نظر شان در رابطه با حضور آمریکا در عراق پرسیده شد ؟ اظهار داشتند:

مبارزه علیه آمریکا در عراق را از سال 2003 آغاز کرده اند و خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از عراق هستند. ولی اکنون قاطعانه خامنه ای را مسئول کشتار 319 نفر و زخمی شدن 15000 نفر از هممیهنانشان معرفی می کردند. از آنان پرسیده شد ، آیا این تظاهر کننده گان نام خاصی دارند؟

جواب دادند: ما مردم عراق هستیم. پرسیده شد، شما چه می خواهید؟ ما مدافع مردم بپا خاستۀ عراق علیه فساد و دزدی و بی عدالتی هستیم. آیا با نیروهای دمکراتیک سوریه در ارتباط هستید؟ نخیر. ما هیچ ارتباطی با آنان نداریم.

در میان تظاهر کنند گان ، رقص مردان عراقی، با چپیه بر سر ، بسیار شور بر انگیز بود.

Bildschirmfoto_2019-11-12_um_08.43.23

1963-1991

 

زنده باد همبستگی مردم مبارز عراق و ایران

علیه امپریالیسم و ارتجاع وابسته به امپریالیسم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.