تسخیر

تسخیر

فرح نوتاش

دی ماه 1387

 

 

انفجار خبر...شکست حصر غزه

یورش از آسمان...آب و زمین

پرواز بی وقفه ی بمب افکن ها بر فراز نوار غزه

باران مرگ ... بمب های فسفری

پیشروی تانک ها از کرانه مصر

سد راه های آبی

کشتار خانه به خانه

و زهر تنگنای یک بن بست

 

نگاه کن که چه خونین در حصار دیوارهای بلند غزه

قلبمان...آماج شکنجه و درد است

نگاه کن که چگونه وحشیان مسلح، تا بن دندان

قتل عام مردم بی دفاع را به نام جنگ

بر یال رسانه های هفت رنگشان نشانده اند

 

این چه جنگی ست؟

این چه جنگی ست؟

که سربازان یک سو

مسلح به تمام سلاح های امروزی

و سربازان آن سوی دگر

کودکان غرقه به خون

و مادران بی سلاح و ابزارند؟

ما چه ساکت و صامت ایستاده و فقط آه می کشیم

یا حتی...

آه هم نمی کشیم

 

دل بستن... به پر رنگارنگ هر طاووس

و رهایی را...

در رقص... به آهنگ دهل جنگی تیغ داران متحد... جستجو کردن

آه...

آیا در هویتمان به نام انسان

خللی رخ نداده است؟

سر خوردن به سوی زور مداران آشکارا...

یا دل بستن به وعده های پنهانی

بی اخلاقی نیست؟...فرصت طلبی نیست؟

جشم بستن بر حقیقت

و تکرار دروغ های زور گویان

بی صفتی نیست؟

خود فروشی از هر نوع ...فاحشگی ست

و هر گز هرگز... رازی تا به ابد پنهان نخواهد ماند

 

داستان 60 ساله اشغال

امروز

در بن بست ...دریا...آسمان...دیوارهای بلند و زمین

با قتل عام مردم بی دفاع غزه

دو سال در حصر...

بی آب... برق...دارو و غذای کافی

به انتها نزدیک تر می گردد

و ما ناظران خاموش

جدا جدا

آیا سکوتمان

مهرتأیید این جنایت ها نیست؟

و اصول اساسنامه هایمان

کم رنگ ، کم رنگ تر و محو ...نمی گردند

 

وقتی که یهودا باراک

رأی آتش بس را به سخره می گیرد

و فریاد در باد...سایه ابری ست

که عمرش ثانیه ای ست

پس جواب رگبار مرگ را ...آتش را

چگونه باید داد؟

آیا باید هزاران بار در خفت صبوری مرد؟

تا یک ونیم میلیون مردم غزه تا به آخر کشته شوند

یا در اتحاد وبرخاستن...

در یافتن... راه حل بنیادی بود

 

غزه را نباید و نباید به آن ها داد

در این برهه

غزه خاکریز اول ...

و اولین سنگر

در مصاف با طرح بزرگ خاورمیانه دیو

غزه را نباید هرگز از دست دهیم .

 

 

 

 

www.farah-notash.com

www.youtube.com/farahnotash

Comments are closed.