ترمز خانگی

ترمز خانگی

فرح نوتاش   قدرت زنان   16. 2. 1392

خیلی خیلی ببخشید آقایان ، نه فکر کنید که منظورم شمایید. خیر ...اصلا !

منظورم این مردهای مریخی هستند که به زمین آمده اند و با زنان زمینی ازدواج کرده اند و می کنند و مدام

در آغاز اولین گامی که زنان در جهت مبارزات اجتماعی وسیاسی می خواهند بردارند فورا ترمز را می کشند.

می گویید یعنی چه؟

خوب واضح است یکی از عوامل اصلی منفعل بودن زنان در امور اجتماعی همین ترمز

لعنتی ست که همواره در دستان مردان مریخی است.

و البته زنان زمینی برای جلوگیری از جنگ و خون ریزی های خانگی از خیرش گذشته و اصلا از طرف

فعالیت های اجتماعی و سیاسی عبور نمی کنند . و این رفتار چندش آور تقریبا ذاتی آنان شده است. و این بازی قرن هاست ، که هنوز نیز اجرا می شود . می پرسید چطور؟

خوب ظاهرا مردان مریخی دوست ندارند خدمۀ شخصی اشان را با هیچ جریانی سهیم شوند. و از این که خدمۀ

آنان اگاه شوند نیز احساس نا امنی می کنند. این تا جایی ست که برخی از مردان اروپایی قدم رنجه کرده به

مناطقی مثل کامبوج و اندونزی یا هر دولغوز آبادی که زنان اش هنوز نآگاه اند و در ضمیر خود هنوز آزاده و

برابر نشده اند و بردگی را بعنوان انتخاب همسر می پذیرند بروند و خرسند از خرید ،

با دست پر باز گردند.

لابد می گویید چه کنند ، طلاق بگیرند ؟ نه نه ... اصلا چنین نیتی نداشتم . که بچه ها بی سرپرست شوند و

ملا ها آنان را بردۀ جنسی کنند !

نه... فقط منظورم این است که این ترمز و این خدمه داری که توسط مردان مریخی اعمال می شود اصلا در

شأن انسان نیست . نوعی برده داری باقبالۀ ازدواج است . رفتاری بسیار ناشایست ، واپسگرا و نا هماهنگ

با عصر نت است .

از طرفی چون از 7.3 میلیارد جمعیت زمین فقط 3 میلیارد مردان و بقیه زنانند ، زنان موظف به پذیرش

مسئولیت هایی که همواره مردان تقبل کرده اند نیز هستند . و دیگر نمی توانند فقط نقش خانگی داشته باشند.

و بی خیال از کنار امور اجتمایی و سیاسی بگذرند.

شاید برده شدن ، ولی برده ماندن هرگز پذیرفته نمی شود .

و چون در انتخابات افراد آگاه و نا آگاه بطور مساوی حق رأی دارند وتعداد افرادی که نا آگاه اند و صرفا

با دستور رأی می دهند به مراتب بیشتر است ، لذا این افراد در عقب بردن جوامع و خدمت به امپریالیسم

نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

در واقع عقب نگه داشتن افراد و منفعل کردنشان خیانتی ست عظیم به کل بشریت ، که مردان مریخی در

خانه های زمین با کمال میل و افتخار انجام می دهند .

این زنانی که در این چند سال اخیر از طریق حزب ( اردوغان) عدالت و توسعۀ ترکیه در مساجد اروپا،

و فشار شوهرانشان در خانه به حجاب دلمه ای و برقه ای روی آورده اند ، تماما از همین برده های بی خیال

هستند که مجانا به امپریالیسم خدمت می کنند .

لابد می پرسید که چرا این مطالب به شما گفته می شود ؟ خوب واضح است ، ما که حریف این مردان مریخی

نشدیم و آن ها حاضر به پیاده شدن نیستند .

قدرت زنان با دعوت از شما آقایان به عرصۀ این مصیبت جهانی ، طالب کمک شما برای گرداندن این چرخش

امپریالیستی ، به نفع کل جامعه انسانی زمین شده است .

امپریالیست ها نوکران خود را به نام اسلامیست برای از دور خارج کردن زنان به شدت بسیج کرده است .

یعنی نیمی از جامعه را که باید جلودار مبارزه با امپریالیسم باشند در خانواده مختل و منفعل کرده است.

و مردان حتا بدون ارادت به امپریالیست ها ، در خدمت به آن ها و نوکران اشان در این زمینه

کوتاهی نمی کنند .

درود به تمامی مردانی که در رویارویی با امپریالیسم ، راه را برای آگاهی

زنان در کنار خود ، هموار می کنند.

حتما شما هم در این مورد معتقد به مبارزه مسلحانه نیستید !

 

Comments are closed.