بی پرده با زنان- خط سوماعلامیۀ شمارۀ 2

بی پرده با زنان- خط سوم
اعلامیۀ شمارۀ 2

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان     وین 6.5.2019

16 اردیبهشت

در جائیکه حملۀ عنقریب آمریکا از ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن در راه است، رژیم ملا، سکاندار سرمایه داری لجام گسیخته، همچنان با وقاحت و قصاوت به پیش می تازد و کوچکترین اعتنایی به خواست بحق محرومین جامعه ندارد.

برخی از مردم چوخ بختیار شهری که مزین به ایدوئولوژی لیبرالیسم نیز شده اند، گر چه دارای انتقادهای فصلی خود می باشند، ولی خواهان آرامش نسبی به شکل 40 سال گذشته زیر سایۀ ملا یا یانکی، فرقی نمی کند، هستند.

بخاطر بیاوریم تهیه کنندۀ جوانی از تلویزیون ایران را، که چند سال پیش به مدارس می رفت و برنامه تلویزیونی تهیه می کرد. بعد از مدتی، تجاوز این شخص به کودکان مدارس، تبدیل به جنجالی بزرگ در تهران شد. و رژیم ملا او را اعدام کرد.

اینجا مطلقا تأیید جزایی بعنوان اعدام در میان نیست ولی پرسش این است: چرا سعید طوسی تنبیه نشده بلکه تحبیب نیز می شود؟ و تجاوز او به کودکان مجاز و به خواست کودکان اعلام می گردد؟ درپیگیری این موضوع، ارجاع به واقعیتی جهانی لازم است.

قطعنامۀ پایان دادن به خشونت جنسی در جنگ که توسط دولت آلمان 4 اردیبهشت به سازمان ملل برده شده بود با مخالفت آمریکا در مورد سقط جنین وبرخورداری از بهداشت فوری محدود شد. درمذهب کاتولیک سقط جنین ممنوع است ولی رژیم آمریکا که کاتولیک نیست!

پس حاملگی پسوند تجاوز مرسوم همچنان جزو حملات جنگی آزاد و باقی است.               رژیم ملا نیز همچون رژیم آمریکا به تجاوز به دشمن معتقد است. و گواه آن تجاوز به زنان و مردان در زندان های ایران می باشد.

حال با توجه به این واقعیت تلخ و ننگین جهان امروز، به مسئلۀ کودک آزاری در رژیم ملا بنگریم. رژیم ملا تجاوز به کودکان ایران را آزاد اعلام کرده است. (سند با اعلامیۀ شماره 1 ارائه شد.) و آنگاه یک ارتش دو میلیونی از ملای های انگلیسی را با هدف سلطۀ آتی انگلیس بر ایران، به مدارس و محیط های آموزشی برای خرد کردن نسل آیندۀ ایران، گسیل مدارس کرده است. دورۀ آموزش ملایان برای آموزش وسرود خوانی در مهد کودکهای ایران نیز به تازگی در دنیای مجازی گزارش شده است. واکنون آموزش ملایی، کودکستان تا دانشگاه را پوشش می دهد. حال مادران ایرانی به چه امید و جرأتی کودکان خود را به محیط های آموزشی می فرستند؟ آیا تحمل این ننگ، شایستۀ مادران است؟ در جایی که همه می دانیم که تجاوز برابر مرگ است. فرد تجاوز شده از فرط فشار روانی یا خود کشی می کند و یا یک عمر زندگی ویران شده را بدوش می کشد. از این رو حفظ حریم و حرمت کودکان بی دفاع، در مقابل ملایان اولین وظیفۀ مادری است. . و مرگ با شرافت در این راه، به تحمل و تقبل ننگ و نکبت تحمیلی از طرف دشمن ملت ایران، رژیم انگلیسی ملا، ارجحیت دارد.

امروز جای زنان ایران خط مقدم جبهۀ سوم است. جبهۀ ضد ملا- ضد آمریکا، جبهۀ ضد امپریالیست ایران است. با هدف نجات کودکان و نسل های آیندۀ ایران، شکل دادن به جبهۀ سوم، از مهمترین وظایف امروز زنان ایران است.

برخیز و دفاع و رهبری آموز         یا درآتش ننگ بمان و بسوز

ورود سگ و ملا به محیط آموزشی مطلقا ممنوع

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.