به نام نجات دهندگان

به نام نجات دهندگان

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 101

 پانزدهم اسفند= 06.03.2023

ای تمامی  آنانی که با هر گام رژیم ملا، رژیم رانتخوار نظامی -استعماری زیر نقاب مذهب

 نفرت از اقدامات ضد انسانی آنان، شما را به نوشتن و محکوم کردن آن اقدامات وا می دارد.

آیا براستی ما در تماشا و محکوم کردن جنایت ها سالیان درازی نیست که در جا می زنیم.

این محکوم کردن ها، همانطوریکه همه به عیان دیده ایم، ثمری نداشته و جز تشدید وقاحت باند جنایتکاران حاکم در ایران کار دیگری نکرده است.

 با اعلامیه 101 دوباره اهمیت شرکت در جبهۀ واحد استقلال آزادی و عدالت اجتماعی برای

ایجاد تشکلی واحد و فعال، برای ورود به حیطه مبارزات عملی علیه این حاکمیت منفور و ضد انسانی یاد آوری می شود. و امید به عبور از محکوم کردن های نظری و پا نهادن در دایره ایجاد جبهه واحد و فعالیت عملی علیه این رژیم خونخوار و دشمن مردم ایران است .

برای ایجاد جبهه واحد زمان زیادی از دست رفته است. به خود آییم و نگذاریم این ملت مظلوم در پراکندگی احزاب و سازمان ها بیش از این رنج ببرد.

نام و ای میل خود را در این زیر بنویسید تا پخش گردد و اولین گام برای نجات مردم از چنگال این هیولا پی ریزی شود.                               فرح نوتاش

یا متحد شو و سرافراز … فرمان رهبری گیر به دست

یا باش تا بر تو فرمان رانده و بشمارندت نابالغ و پست

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.