به ملت و دولت اکوادور و درخواست یاری از سازمان ملل

به ملت و دولت اکوادور
و درخواست یاری از سازمان ملل

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان             وین 22 اکتبر 2018

 

هیچ قدردانی و واژۀ سپاسی نمی تواند بیانگر احترام جهان از ملت و دولت اکودور به پاس پذیرش قهرمان محبوب جهان، جولیان آسانژ، به عنوان پناهنده به سفارت آکوداور در لندن از زمان ژوئن- 2012 باشد.

جهان از این حقیقت آگاه است که این شرایط ظالمانۀ تحمیلی، نه تنها باعث رنج جولیان آسانژ در طول این مدت شده، بلکه مشکلات بسیاری را نیز برای سفارت اکوادور در لندن ایجاد کرده است.

آخرین ظلم، ممنوعیت دستیابی جولیان آسانژ به اینترنت است که بخاطر دخالت آمریکا در عملکرد داخلی سفارت اکوادور در لندن اجرا شده است. هم اکنون جولیان آسانژ جهان،( بنیان گذار ویکی لیکس افشاگر جنایات امپریالیست ها در دنیای مجازی) مجبور است بدون دستیابی به اینترنت زندگی کند. این ممنوعیت، خلاف قانون جهانی برای تمام پناهندگان است.

نه تنها جهان، به سفارت محترم اکوادور، مقام و موقعیت قهرمان بزرگ جهانی را یاد آور می شود و شرایط بسیار سخت را برای او در سفارت، خاطر نشان می سازد بلکه هم اینجا از سازمان ملل طلب یاری دارد.

دستیابی به اینترنت، از حقوق تمام پناهندگان جهان است. و این حق شامل جولیان آسانژ نیز می شود.

اگر نه، سفارت اکوادور دیگر سفارت نیست و زندان است. فشار امپریالیست ها بر سفارت اکوادور

از بدیهیات است. ولی مبارزه برای وجهه و آبروی سفارت نیز، یک وظیفه بسیار مهم است . آن چنان که وظیفۀ تمام سفارتخانه ها می باشد.

کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه ( سلاخ خانه)، دیگر قادر به بلند کردن سر خود در جهان نخواهد شد. و این باعث شرمساری ملت عربستان است!

اکوادور آگاه باش، قلب جهان در دستان توست.

جولیان تنها نیست.

هیچ کمکی بدون پاداش نخواهد ماند.

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.