به مرکزیت احزاب و سازمان های چپ و ضد امپریالیست ایران

به مرکزیت احزاب و سازمان های چپ و ضد امپریالیست ایران

 

این بیانیه از روز 25 نوامبر2013 در جهان پخش شده است. زنان و مردان بسیاری با ابراز شادمانی  از آن استقبال کرده اند.

برداشت اولین گام متشکل قدرت زنان و اعلام موجودیت

می تواند از ابتکارات احزاب و سازمان های چپ متحد و ضد امپریالیستی ایران باشد. و با کمک آنان به دیگر مناطق  کره زمین رود.

با پیوست لبریزترین جا م دردها

فرح نوتاش

آذر 1392

 

www.farah-notash.com/left-unity

www.farah-notash.com

Left Unity

Comments are closed.