به تمام چپ جهان

به تمام چپ جهان

فرح نوتاش                                                21.8.2012 وین

 

قبل از آنکه دیر شود!

اجازه دهید برخیزیم...فریاد بزنیم ومبارزه کنیم

و با فریاد رفقایمان از احزاب کمونیست اسراییل (فلسطین) که برعلیه تهدیدهای پی در پی دولت صهیونیستی اسراییل برای حمله به ایران است هم صدا شویم .

این جنگ نه تنها هردو کشور را ویران خواهد کرد بلکه تهدیدی بزرگ علیه بشر و زمین نیز هست.

اجازه دهید تظاهرات سراسری و مکرری را در جهان سازمان دهی واز تاریخ اول سپتامبر 2012 شروع کنیم.

 

 

www.farah-notash.com/left-unity

www.farah-notash.com

Left Unity

Comments are closed.