به تمام احزاب و سازمان های مخالف رژیم ملا

به تمام احزاب و سازمان های مخالف رژیم ملا

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیۀ شمارۀ 38

19 شهریور = 9 سپتامبر 2020

با فروتنی، خلوص ، تشنۀ عدالت اجتماعی، و با احترام از تمامی احزاب و سازمان های غیر مذهبی، غیر آمریکایی، مخالف رژیم ننگین ملا، تقاضای می شود که برای ایجاد تشکل اپوزیسیون واحد در امر پیشگیری از بستن هر نوع معاهده ای پنهانی و آشکار توسط دول خارجی با رژیم ملا، همین اعلامیه –”اعلامیه شمارۀ 38 ” ، را امضا و تا آغاز روز 24 شهریور= 14 سپتامبر 2020 بازگشت دهید. تا پایه های یک اتحاد بزرگ سریع گذارده شود و اولین گام برای بستن هر معاهده ای، با رهبریت این اپوزیسیون واحد برداشته شود.

انفعال و حضور در نقش تماشاچی، تفسیر و اعتراض های بعدی در مقابل هر

معاهده ای که با رژیم ملا بسته شود و عمر این رژیم ننگین و ضد انسانی را بیمه کند مهر ننگ ابدی بر پیشانی تمامی مخالفین از هر دسته و ایده ای که به پای وحدت برای ایجاد یک اپوزیسیون واحد نیایند خواهد بود.

هدف : بستن معاهده با دول خارجی، سرنگونی نظام ننگین ملایان و ایجاد رژیمی در خور شأن ملت ایران

سرباز جبهۀ مردم برای نجات ایران

فرح نوتاش

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.