به اسپوتنیک بین الملل

به اسپوتنیک بین الملل

فرح نوتاش     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان وین                    2019.01.06

 

کپی به پارلمان روسیه، کپی به سفارت روسیه در ایران،

 

هیئت دبیران گرامی اسپوتنیک بین الملل، لطفا بخوانید وهم چون آتشفشان علیه این توهین و تحقیر کثیف علیه ملت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و رهبر آن بر خورد کنید. 

مقالۀ زیر که در اسپوتنیک ایران مندرج شده است از تمام خطوط قرمز من گذشته و مرا وادار به نوشتن این نامه کرده است. 

( https://ir.sputniknews.com/politics/201901024319012-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/

چرا استالین کشور اسرائیل را تأسیس کرد؟

© Sputnik / 

سیاسی

)15:04 02.01.2019(به روز شده 15:20 02.01.2019دریافت لینک کوتاه

نشر این مصاحبه در اسپوتنیک ایران عجیب است بخصوص این که بعد از نشر مقالات مشابه بسیاری مندرج شده است. 

برای هر کسی روشن است که مقالات مندرج در یک رسانه، مقالاتی هستند که با دیدگاه هیئت 

دبیران تناقضی نداشته باشد. مگر این که رسانۀ وابسته به امپریالیسم، با ماسک دموکراسی باشد.

اسپوتنیک یک رسانۀ خصوصی نیست که به روش بی درو پیکر پر آشوب رسانه هایی که برای دریافت پول هر مقالۀ افتضاحی را مندرج می کنند رفتار کند. پس چگونه می توان مقاله -مصاحبه ای را که در ارتقاء صهیونیست ها در اسپوتنیک ایران درج شده است تحمل کرد؟ 

بعلاوه این که علت سقوط اتحاد جماهیر شوروی بر حسب اسناد منتشرۀ سی- آی- ای، تماما طرح

و برنامۀ سی- آی- ای صهیونیست بوده است.

این چه معنا دارد، که وکیل صهیونیست نژاد پرست حقیری از فلسطین اشغالی ، برای کمک به آمریکای صهیونیست در حال غرق، با اهداف موذیانۀ بیشماری ، بتواند مصاحبه ای با یک روزنامۀ خصوصی روسیه داشته باشد و سپس ترجمۀ این مصاحبه در رسانۀ دولتی اسپوتنیک ایران مندرج شود. جایی که هرگز اظهار نظر ها و انتقاد های دوستان روسیه پخش نمی شود؟!

و از این رسانۀ دولتی انتظار می رود که خط سیاسی همسانی با دولت روسیه داشته باشد!

این نفوذ صهیونیست ها را به اسپوتنیک ایران ثابت می کند. 

اسپوتنیک ایران باید توضیح دهد، تحت چه معامله ای این مقاله و مقالات مزخرف شبیه به آن را در محل این رسانه درج می کند؟

مهمترین اهداف این مقاله در تحلیل آن عبارتند از: 

تحقیر ملت روسیه در نا کارایی دانشمندانش در ایجاد بمب اتم روسیه و مجبورشدن دولت اتحاد جماهیر شوروی به معامله ای کثیف، تنها راه داشتن بمب اتم تن در دهد ! محکوم کردن اتحاد جماهیر شوروی. 

محکوم کردن بنیان گذار اتحاد جماهیر شوروی ” استالین” به معامله ای غیر انسانی دادن فلسطینیان به صهیونیست های هیولا ، برای بدست آوردن بمب اتم در عوض!

این مقالۀ شیطانی سعی می کند به نفرت جهانیان علیه آمریکای صهیونیست در اشغال ارشلیم به عنوان پایتخت صهیونیست ها فائق آید! بنابرین سعی می کند استالین را بجای آمریکا مقصر و در معرض شماتت قرار دهد!

این مقالۀ بسیار شیطانی سعی می کند با تمرکز بر روی استالین بعنوان بنیان گذار اسرائیل، اسرائیل غیر قانونی را ارتقاء دهد و مقبول چپ جهان کند.

از جهتی دیگر این مقاله سعی دارد استالین را که بزرگترین مانع در مقابل صهیونیسم و تروتسکیسم در اتحاد جماهیر شوروی بوده ضایع و بی حرمت کند. 

این مقاله نمونۀ کامل شارلا تانیسم سیاسی است و افرادی که اقدام به تهیه و نشر این مصاحبه کرده اند فاحشه های سیاسی هستند.

اگر افرادی که برای اسپوتنیک ایران کار میکنند تسلیم شده اند و آمریکای صهیونیست را به اربابی خود بر گزیده اند و با پخش این قبیل مقالات وفاداری و عبودیت خود را به ارباب صهیونیست نشان می دهند ، باید بدانند که جهان آنان را می بیند و از آنان به خاطر این عبودیت فروتنانه و حقارت آمیز منزجر هستند. نفوذ صهیونیست ها در اسپوتنیک ایران تصادفی نیست. برنامۀ صهیونیست ها تخریب فراتر روسیه است. 

داستان های دروغین هرگز نمی توانند چشم مردم را بر روی واقعیت ها ببندند

در رسانه های روسیه جایی برای نوکران امپریالیست ها و صهیونیست ها نیست.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.