به احزاب ، سازمانهای و گروه های “اپوزیسیون واحد” ایران،

به احزاب ، سازمانهای و گروه های “اپوزیسیون واحد” ایران

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زنان       20 فوریه 2017        دوم اسفند 1395      

درود بر شما

مطالبی را که در ضمیمه ها ملاحظه می فرمایید ، از سایت های پیک ایران و گزارشگران بر گرفته شده اند.

نقش حاکمیت ملایان از یک سو ، و شرایط بسیار ناهنجار محیط زیستی از سوی دیگر، امان مردم ایران را بریده است.

مرگ زود رس ، فقر ، بیکاری، بی خانمانی و تخلیۀ شهر ها و روستا ها ی غرب ، تا محور شمال جنوبی مرکز ایران گسترش یافته و همچنان پیش می رود. این مصیبت محیط زیستی و ایجاد کویر در دشت گستردۀ خاور میانه با دزده شدن آب دجله توسط ترکیه ، از جنوب ترکیه تا عربستان سعودی را در بر گرفته است. و خاک آلوده به ذرات ارونیوم در سلاح های بکار رفته توسط آمریکا در عراق برا تر از هر سلاحی به جان ملت ایران و مردم خاور میانه افتاده است.

ببایید بر علیه سد سازی ترکیه که عامل اصلی این مصیبت است یک کارزار مبارزات بین المللی راه اندازیم و جلوی زیاد خواهی اردوغان و حزبش را بگیریم . ادغام مبارزات سیاسی و محیط زیستی در ایران شروع شده است . و ما امروز نیازمند تطبیق مبارزات خارج از کشور با مبارزات درون کشور هستیم.

قدرت زنان از تمام سازمان ها و احزاب متحد اپوزیسیون واحد ایران ، تقاضای به دست گرفتن ابتکار عمل می باشد.

با نهایت احترام خدمت همۀ احزاب و سازمانها و گروه های سیاسی ایران

فرح نوتاش

 

www.farah-notash.com         Women’s Power

Comments are closed.