…برخوردی مختصر با مقاله چرا کشورهای

برخوردی مختصر با مقاله چرا کشورهای…

فرح نوتاش                                                                                         08.26. 2023

چرا کشورهای امپریالیستی در برابر ددمنشی گروه های فاشیستی در اوکرایین خاموش هستند؟: 

https://eshtrak.wordpress.com/2023/08/25/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%af%d9%85%d9%86/

در این مقاله بدرستی به ماهیت اصلی فاشیسم و کمونیسم اشاره شده است. 

ولی آنچه که بطور جدی در این مقاله نادیده گرفته شده، ماهیت برخی از ناسیونال سوسیالیست های کنونی اورپا وآمریکا در شرایط حاضر، و کمونیست های اروپایی که با عنوان کمونیست واقعی نامشان آورده شده است. که نه تنها کمونیست نیستند بلکه درست در جهت خلاف آن حرکت می کنند. از این رو این قلم مجبور بیان واقعیت ها شده است. 

آمریکا با هدف نابودی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ایجاد اسرائیل و سلطه بر سیاست داخلی اروپا، از فاشیست های اروپا به رهبری هیتلر در جنگ جهانی دوم، به عنوان نیابتی های خود بهره برداری کامل کرد. 

بردن هیتلر از اتریش به مونیخ آلمان توسط یک ناسیونال سوسیالیست جهود (یهودی به زبان عربی) انجام شده است. بودجه حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان تا قبل از سلطه هیتلر بر آلمان توسط صهیونیست های آمریکا پرداخت می شد. و ارتقاء هیتلر تا خود رهبری توسط صهیونیسم و کارخانه داران صهیونیستی دنبال می شده است. 

گروه فاشیستی باندرا در اوکراین، اوکراینی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، کسانی هستند که دروازه های اوکراین را برای ورود ناسیونال سوسیالیست های آلمان به رهبری هیتلر در جنگ جهانی دوم 23 جون 1941 به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز کرده اند. 

بعد ازپیروزی، استالین از آمریکا خواست تا رهبر باندرا را تحویلش دهد. ولی آمریکا قبول نکرد. آمریکا باندرا، و تمام دانشمندان فاشیست آلمان را سریع به آمریکا برد و تحت حمایت خود قرار داد. 

آمریکا از سال 1947 ” فاشیست های باندرا” در اوکراین را چون سربازان نیابتی خود تحت حمایت و تعلیم نظامی و ارائه تسلیحاتی قرار داده است. 

آلمان نازی بعد از جنگ جهانی دوم، چون کره جنوبی، با حمایت بی دریغ آمریکا، به عنوان مستعمره کامل و در سایه آمریکا در بطن اروپا، و سردمدار اتحادیه اروپا شد. 

در 1949 آمریکا سازمان ناتو را پایه ریزی کرد. و تمام اروپا با تکیه بر دروغ بزرگ آمریکا در حمایت از اروپا در مقابل فاشیسم، به آن پیوستند و در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صف آرایی شدند. و در همان سال صهیونیست بین الملل در هتل بیلدربرگ آمستردام سازمان زیر زمینی بیلدربرگ را تاسیس کرده و از آن پس، سعی در تعیین دولت های جهان به زیر سلطه خود تا به امروز ادامه داده اند. 

ولی … امروز ما شاهدیم که برخی از ناسیونال سوسیالیست های اروپا مثل مارینه لوپن فرانسه و رئیس جمهور مجارستان  وبسیاری از احزاب ناسیونال سوسیالیست اروپا و آمریکا، در مقابل سیاست دیکته شده توسط ” دولت در سایه آمریکا، صهیونیست های بانکدار” ایستاده اند. و بشدت  مخالف حکومت اوکراین هستند. و از روسیه ناسیونالیستی پوتین دفاع می کنند و دارای جهت مخالف در مقابل سیاست های دیکته شده به اتحادیه اروپا توسط دولت در سایه آمریکا هستند. 

این پدیده، با سلطه بیش از حد آمریکا بر اروپا، و مبارزه برای استقلال اروپا پیش آمده است. و آنان بر سیاست علیه اوکراین و استقلال اروپا تاکید دارند. مارینه لوپن بارها اعلان کرده در صورت انتخاب شدن، در لغو تحریم های آمریکا به روسیه فعال خواهد شد. 

ولی کمونیست ها!

احزاب کمونیست و سوسیالیست اروپا، با پیروی از کارل کائوتسکی آلمانی در جنگ جهانی اول 1917، با حمایت از دولت های امپریالیستی اروپا در جنگ، بجای اتحاد تمام احزاب برای ایجاد اروپای کمونیستی بر اساس رهنمود های مارکس و ایجاد اروپای کمونیستی، با لنین زاویه پیدا کردند. و لنین یگانه کشور سوسیالیستی در جهان را تأسیس کرد. 

در جنگ جهانی دوم، 1939-1945 با فعال شدن احزاب کمونیست در کارزار ضد فاشیست، جهوادان بسیاری که حتا کمونیست نبودند به احزاب کمونیست پیوستند. و بعد از جنگ نیز در همان احزاب ماندگار شدند. 

نفوذ به رهبری احزاب، در دست گرفتن کمیته های مرکزی، رای به استعمار فلسطین، رای بر علیه اتحاد جماهیر شوروی و حمایت از اکثر برنامه های امپریالیستی بر جهان ، با الفاظ کمونیستی از طرف احزاب کمونیست اروپایی متداول شد. سیاست احزاب کمونیستی اروپایی و آمریکایی تلفیقی از لیبرالیسم با ظاهری و الفاظی کمونیستی شد. و نام اروکمونیسم گرفت. 

اروکمونیست ها  که در جنگ جهانی اول در حمایت از امپر یالیست ها بودند ، همچنان به سیاست لیبرالی خود با الفاظ کمونیستی ادامه دادند. کمونیست های واقعی بسیاری افسرده شده و احزاب کمونیست را ترک کردند. و یا آن ها را از احزاب اخراج کردند. مردم از احزاب کمونیست فاصله گرفتند. 

احزاب کمونیست اروپا هرگز دارای آراء کافی برای هیچ تغییری در سیاست اروپا نبوده ونیستند.

هم اکنون نیز آنان حامی حاکمیت نازی صهیونیست اوکراین و علیه روسیه اند. نگاه به لیست آراء مجمع کمونیست های جهان به مسئله اوکراین، با مثبت و منفی و ممتنع پرده از ماهیت پاسیو این احزاب بر گرفته است. آنان در مقابل کشتار مردم دنباس و فلسطین و هر جایی که امپریالیست ها منافعی داشته باشند، فقط سکوت می کنند. 

اتحاد احزاب کشورهای جهان سوم با اورکمونیست ها، سند انحراف آن احزاب جهان سومی است. 

کتابی توسط یکی از بانوان عضو قدیمی حزب کمونیست اتریش نوشته شده است که در آن به افشای کمیته مرکزی آن حزب، از جنسی که در بالا نام برده شده اشاره کرده است. و نوشته اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمان استالین مبلغ قابل توجهی کمک نقدی به حزب کمونیست اتریش کرده است. حزب کمونیست چندی آن را سرمایه گذاری در رشته های مختلف کرد و بعد از مدتی رهبری حزب همه را فروخته و در حساب پس اندازه رهبر حزب در اسرائیل واریز کرد. این پول سال هاست که از اتریش خارج شده است و اعضای حزب دسترسی بر آن ندارند. حزب کمونیست اتریش از ضعیف ترین احزاب اتریش است. و مدافع اوکراین و همواره علیه اتحاد جماهیر شوروی و روسیه کنونی بوده است. 

و تمام احزاب و سازمان های انتی فاشیست اروپا، انگار نه انگار که همواره انتی فاشیست بودند ، حال همگی در سکوت مطلق.  

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.