با یک ضربه

با یک ضربه

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان         قدرت زنان

وین ژوئن 2015

صهیون- امپریالیسم آمریکا نه تنها آسیا و آفریقا و خاورمیانه را ویران می کند، بلکه نیز اروپا را. همه با یک ضربه.

آتش این جنگ ها، که بی وقفه در بسیاری از کشورها، یکی بعد از دیگری توسط آمریکا روشن می شوند، همچنین عامل فقر و بدبختی در جهان می گردند.

مردم با محروم ماندن از حق انتخاب، در مقابل دو گزینۀ اجباری قرار می گیرند. ماندن با مرگ و خفت یا فراربرای پناهنده شدن. زنان و کودکان بدون هیچ گونه حمایتی به عنوان بردۀ جنسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. پسران بالای هفت هشت سال به عنوان ابزار جنگی مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

مجبور به آموزش و کشتن مردم یا وسیلۀ انفجارهای انتحاری. مردان با سر بریده.

اروپا نیز از دریافت پناهندگان بسیار، ناخواسته و بی برنامه رنج می برد . شهر های چادرنشین در اروپا پدیدۀ تازه اند. کشورهای جنوب اروپا که خود از مشکلات عمیق اقتصادی رنج می برند، البته تحت فشار بیشتر هستند.

آن ها باید با تعداد بیشماری از پناهندگان روبرو شوند. برخورد بین مردم جنوب اروپا که خود در حال غرق شدن در مشکلات هستند و پناهندگان که با عبور از جهنمی به آنجا رسیده اند بسیار تأسف آور است. آنان همۀ متعلقاتشان را از کف داده اند و شروع کنندۀ جنگ نبوده اند.

این مسئله در دایره ای بسته مدام می چرخد. و زخم عمیق تر و عمیق تر می گردد. این در حالیست که مسبب اصلی این همه مشکلات، آمریکا، خود از همه مسائل به دور است.

حا ل وقت بسیار مناسبی است که اروپا، سیاست و ارتش خود را از آمریکا جدا سازد. چون آمریکا در حال ویران کردن غیر مستقیم اروپا نیز هست.

کارندۀ دانه های بدبختی، تمام دنیا را با یک ضربه منهدم می کند .

استرالیا دیگر پناهده نمی پذیرد. پناهندگانی که بعد از عبور از دریای وحشت به آنجا می رسند، با

مشکلاتی بس بزرگتر از قبل روبرو می شوند. نوکر اروپایی آمریکا، ریاست جمهوری فرانسه

پیشنهاد بمبارن کردن قایق های پناهندگان را کرده است. واصلا جای تعجب نیست!

حال که این پناهدگان این قدر ناخواسته و پر خرج اند ، چرا دولت های این کشور ها در تأیید سیاست خارجی آمریکا و حمایت از آن بر می آیند؟

اکنون زمان آن فرا رسیده که کشور های اروپایی دور آمریکا را خالی بکنند و برای نجات از اینهمه مشکلات و فشار های ناخواسته و تحمیلی ، این مصیبت زا را تنها گذارند.

زمان آن رسیده که اروپا مواظب حال و آیندۀ خود باشد.

ناتو را ترک کند

هرگز در سیاست خارجی آمریکا و انگلیس همکاری نکند.

سربازان خود را از تمام کشور هایی که آمریکا در آنان در گیر است باز گرداند.

مواظب جوانان مسلمان خود باشد تا توسط میسیونرهای آمریکا از طریق ترکیه و سعودی

شستشوی مغزی نشوند

مساجد اروپا متعلق به اروپاست. به شر و حیله های آمریکا در آنان خاتمه دهد.

 

سرنگون باد رژیم های مصیبت ساز آمریکا و انگلیس

 

www.farah-notash.com                        Women’s power

Comments are closed.