ای یاران کارگر

ای یاران کارگر

این فریاد زنی نمرده در گور است

...

این چادر سیاه که چهل و دو سال پیش

با شعارتحقیر آمیز "روسری یا توسری"

بر کاسۀ سر ما زنان ...تا امروز

میخ شده است

نماد سلطۀ امپریالیسم

بر زنان نمرده در گور است

 

کسی که حافظه اش یاری نمی کند

به تعداد دفعات فراموشی

از امپریالیست ها ضربه خواهد کرد

 

رنج ارانی ... در هوای مسموم زندان

خسرو روزبه ... سیامک

نابدل و کتیرایی

و قتل هزاران هزار

عدالتخواه... در زندان های پهلوی

و تکرار فاجعه... توسط امپریالیست ها

و کشتار هزاران هزار انسان

در زندان های رژیم نکبت ملا

 

ما زنان... بردگان تاریخ ایم

و خوب می دانیم که بردگی

به سود که... و چرا... ادامه می یابد

و می دانیم که سوسیالیسم

تنها راه نجات انسان... ز بردگی ست

 

امپریالیسم انگلیس

که سرکوبگر اعتصابات

و جنبش های کارگریست

از آغاز انقلاب صنعتی ... تا امروز

بکاربسته تاکتیک های نفوذ

همواره با اهداف موذیانه و رهبری

تا بهره گیرد به نفع خود

 

اتحادیه های کارگران را

قرن هاست که آبکی کرده

همواره اعتصابات ...

و جنبش های کارگران مظلوم انگلیس را

دم آخر...

توسط یک یا چند خود فروخته

به زانو درآورده

 

آمریکا در کپی... از تجربیات انگلیس

کارش نفوذ ... طرح نقشه و رهبر یست

انقلابات رنگی ...

فقط نمونه ای کوچک

آبکی کردن احزاب و سازمان های چپ

در سراسر گیتی

ایجاد انقلابات و حاکمیت ها ی خون ریز

از جنس مذهبی...

شیعه و سنی

بخش آتشین نژاد پرستی و سلطه

و داغ توده های کشور های جنوب

تار و مار جان و جهانشان ... غارت منابعشان

و چادر ما زنان ایران نیز...

پرچم پیروزی سلطۀ آنان در احتزاز

 

و عجیب ترین بحش ماجرا

حمایت برخی از روشنفکران عزیز

بس عدالتخواه و ضد امپریالیست

از رهبر و حاکمیت های مذهبی ست!

و سعی در روشن کردن مردم

از خطرات انقلاب رنگی

و حال آن که تمام انقلابات سیاه مذهبی

از شیعه و سنی

از جنس ناب همان انقلابات رنگی !

 

و نوکران نفودی... چپ نما

در حذف واژۀ های صهیونیسم... امپر یالیسم

لنین و لنینیسم ... از رهنمود ها

و یاد داشت های فلسفی کوشا

 

 

دشمن شماره یک خلق های جهان...

امپریالیست ها یند

که یک روز... شاه تحمیل می کند به ملت ما

و روز دیگرش ملا

 

و ملا با قساوت تمام

به احتزاز در می آورد

پرچم امپریالیسم بر سر ما

 

تا کارخانه های فرا ملیتی

سالانه میلیون ها توپ

پارچۀ سیاه بی مصرف را

با زور بفروشند بما

و با سود پانصد برابری

ملایان انگلیس در ایران

با ایراد خطبه های خر فقط ملا ست

و روضه ها و نوحه های...

باب دل لات و لوت های سید علی

در حالی که می ریزد

مدفوع زرد و عفن

از گوشه های گاله دهن

سعی در برآوردن آخرین اوامر

بانک جهانی و صندوق پول

 

چادر سیاه... پوشش نیست

احتزاز پرچم سیاه امپریالیسم

بر سر ماست

و بند و حصارو حقارت با آن

نابود کنندۀ هزار بعدی جامعه

وقار انسانی ... و بود ماست

 

ما زنان ...

علیه این چادر...این نماد ننگ و سلطۀ محض

و پرچم پیروزی امپریالیسم

بر سرمان

تا به آخرین نفس می جنگیم

و خواهیم ستاند از نوکران ملایش

اموال به یغما بردۀ کودکان گرسنه و کار

بیمار ... بی مسکن

بی طبیب و دارو را

 

ما زنان ...

حذف امپریالیسم را ازبنیان مسئله

تسلیم محض ... و فرار از برخورد با ریشه

و اتلاف زمان ...

جا سازی شوکران به نام دارو

در بسته های تقلبی ... می بینیم

و سوء استفاده از محرومان را

به عنوان گوشت دم توپ

برای سلطه

با شکل نوین می دانیم

 

توده های حاضر در صحنه

حال زنی در وضع حمل ... را دارند

کهولت فکری... مسامحه و تعلل

فقط به مرگ مادر و فرزند

و پیروزی امپریالیسم خواهد انجامید

 

ما زنان ... رهبری جنبش مظلومترین

مظلومان تاریخ ایران را

به آمریکا نمی دهیم

ما با شعار ضد آمریکا و ضد ملا

در جبهۀ مردم برای نجات ایران

در کنار مردم مظلوم ایران

به پا خاسته ایم

و این صادفاه ترین راه را

تنها راه نجات مردم ایران می دانیم

 

ای یاران کارگر

این فریاد زنی نمرده در گور است

وقت تنگ است ...

و جدایی ها یک مصیبت تلخ

فقط یکبار از "من و حزب من" بگذریم

و به هزاران زندانی دم تیغ

و یورش عنقریب گرسنگان بی سلاح

بیاندیشیم

وظیفۀ انسانی ماست که هر چه زودتر در اتحادی بزرگ

زیر پرچم ...ضد آمریکا ...ضد ملا

به صف شویم

و گردونۀ رهبری را ... جمعا براه اندازیم

 

 

 

فرح نوتاش

وین 7 دی =28 دسامبر 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

Comments are closed.