او

او

دهانش ...

         نیمه باز بود

اما...

       نفسی نداشت

چشمانش باز بود

ولی ...

       نگاهی نداشت

دستم را پیش بردم

اینبار ...

         او نگرفت

                   دیگر حرفی نزد

                                     دیگر نگاهم نکرد

و او... پایان من بود

و....من

آغاز او

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت1372

Book 2

www.farah –notash.com

Comments are closed.