انتخابات 1400 و مردم جان بر لب ایران

انتخابات 1400 و مردم جان بر لب ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 56

17.06.2021 =27 خرداد

رای به رئیسی، انتخاب مجتبی خامنه ای خونریز به عنوان شاه ملایان

و رای به سلطنت موروثی ملایان است

رای به همتی سدی بر ورود رئیسی، و آری به ادامه رژیم ننگین ملایان و رشد ذلت ملی است

ندادن رای، نشان رسیدن کارد به استخوان و پایان خط است

ندادن رای، اعلان آمادگی ملی برای ایجاد تغییر است

ندادن رای، آغاز ایستادن برای گرفتن حق است

و حق هرگز دادنی نبوده و همواره گرفتنی است

و ملا از نه می ترسد

نه به ملا و نه به آمریکا

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.