امروز … خورشید

امروز ... خورشید

برخیز و آماده شو...

تمام شد شب تاریک و به پایان رسید این خط

جمهوری قتل و دزدی و آزار

این کلاف هزار سروحشت

این کلاف چهل سال جنایت

 

تو و من ... ما

این ماست که می تواند بر کند از بنیان

ریشۀ جهل ... ریشۀ استبداد

و ریشۀ نظام رانت خوار ملایان

 

بر خیز ای عزیز من

زمستان سرد و سخت و طولانی

رو به پایان است

امروز ... خورشید

در انتظار طلوع نور وحدت و همت ما

در پشت ابرها پنهان است.

 

گذشته کار ما ... از غم زندان و شکنجه و اعدام

بریده امان مان ... فقرسیاه

فریاد دردمندانۀ کودکان

و ... برده نوزادان ایران

 

ملا ... تخم اجنبی ست در میان ملت ما

ریشۀ ملا در اعماق پنهان امپریالیسم انگلیس

وپیوند های نوینش... با آمریکا ست

ملا نیست و هرگز نبوده است از ما

و هرگز نشنیده و نخواهد که شنید

فریاد دردمندانۀ کودک ما

 

چلچراغ مودت ... روشن کن

و جاده بر راه مهر ... باز

ما همه هم رأیم و همگی هم راز

بپاخیزیم ... بگیریم دست هموطنان

و بسوزانیم از بن ... ریشه های انگلیس

فیضیه ... مکتب و منبر

عمامه و عبای پر جیب ملایان

 

ستون پولادین قیام

شخصیت است

یک با ر... برای تمام ایام حیات

باید آموخت ...

بجای تکیۀ بر این ... ویا که وصلت بیهودۀ با آن

با تکیه بر... نیروی شناخت ...

نیروی عشق به حقوق انسانی

بر پا خاست و ایستاد بر دو پای خویش

و حذر کرد از انواع نوکریهای حقیر ... لم دادن ها

و رها کرد خود را ... از تمام چسبیدن های کریه

و تکرار چندش آور حرف های احزاب هزار پهلوی خارجی

ما گویی ... خود نیز مغز وچشم داریم چون دگران

کافی ست دگر...

مردن هزاران بار برتر از دنباله روی ...

و خفت حقارت بار واجیر

 

پشیمانند تمام آنانی که

قطعه قطعه کردند میهن خود

حال با سوز و با حسرت

به ایام گذشته می نگرند

حال ... همه آگاه از دسیسه ها شده اند

و امپریالیسم عامل مصیبت ها را شناخته اند

 

نه... نه...

هرگز بر ما مباد

که قطعه قطعه کنیم میهن خود

هرگز بر ما مباد

که با مرزها و دیوارهای حقیر...

از هم جدا کنیم خلق های عزیز میهن خود

چارۀ درد ... نیست جدا کردن ها

چاره درد... در جای دگر است

 

برای سلطه ... صهیونیسم و امپریالیسم

کشور ما را قطعه قطعه می خواهند

طرح آمریکا ...

و آنچه را که با پسوند بزرگ می آید

آذربایجان و کردستان و بلوچستان بزرگ

چاپ و نشر شده

و این است اظهار واضح ما ...

اکثر جدایی طلبان ...

از الحاقات انگلیس ... و یا که آمریکا یند

و برای آنان ... جایی در صفوف ما نیست

 

مای متحد ... حامی تمام خلق های ایران است

عرب و آذری... کرد و بلوچ

لرو گیلک ... مازندرانی و همه و همه

نفت خوزستان برای همه

مس سرچشمه برای همه

و ما خود نیز ... همه برای هم ایم

ما واقف ... بر مظلومیت خلق های ایران

در ادوار بلند

و برای زدودن این زخم های عمیق

در شتاب طغیانیم

 

ما سیاستمداران حاشیه نشین نمی خواهیم

ما طوطیان دست آموز ...

ما سیاستمداران زیر دست اجنبی ... هرگز

ما خواهان مردان و زنان دلیر در میدان

متفکر...متعهد و انسان

ما خسته و بیزار یم از اینهمه نوکر

که کشتند و خوردند و بردند

مرگ بر نوکر

ما خواهان تصمیم گیری برای خود و میهن خودیم

نوکران و وابستگان اجنبی

پیاده کنندگان دستورات اربابند

اگر چه به ظاهر با مایند

ولی همیشه بر مایند

نوکران و وابسته گان به امپریالیست ها

مطلقا بکار ملت ما نمی آیند

 

ملایان ... رقیب سر سخت صهیو نیستها

آنان خواهان پایگاه خدایان

آنان خواهان تمام ثروت جهان

آنان خود را قیم مردم

و مردم را نادان

و بجای کار ... مدام در فکر بافتن زنجیر کلک

برای اسارت مردم

راه نجات را برای زنان غرق در اعماق فقر و فساد

عقیم کردن آنان ...

که مساوی است با به توپ بستن

ارتش گرسنگان ...

و این رویای نزدیک آنان است

 

حرص و آز ملایان ... بی پایان است

نیست ابایی برای آنان ...

از غرق کردن ملت در قرض و بدهی

با دزدیدن مدام بودجه

و غارت ارزقروض

کمر بسته اند به بردگی نسلهای آیندۀ

سید علی فکر می کند با یابو طرف است

غارت اموال ملی ... زیر ساتور مستقل قاضی القضات

اینهمه گستاخی ... بداعتی ست حیرت آور

در تاریخ بشر

او را که ملت نه...

اکبر کرد رهبر

و چه زود ... ذات خود عریان کرد

که رهبر ما نه ... رهبر گلۀ قاتلان و دزدان است

و با ماسک مذهب و دین ... برای فریب ملت ما

شکست استخوان های پشت ملت ما

 

ای هموطنان ...

تا همگی به افلاس و گدایی نرسیده

به پا بر خیزیم

قاتل حیله گر و شریک رهبر ... کشته شده

راه باز شده ...

ما کنون محتاج یک جبهۀ واحد

نه دوتا ...

اعلان همبستگی احزاب و سازمان ها

تاریخ شروع... از امروز

باید که بجنبیم

 

ای مردان و زنان هموطن در احزاب

ای دلیران سازمان ها و گروه ها

فراموش نکنیم عدد یک را

و اپوزیسیون واحد ... یک نیاز است و اوج بلوغ

و تنها راه نجات کودکان غرق در نکبت و فقر

 

تمام نوزادان فروش رفته

به شیخ های عرب

باید که به ایران باز گردانده شوند.

قبول طوق بردگی بر گردن هر فرد از ملت ما...

ننگی تحمل ناپذیر ... و به هیچ قیمت

 

هدف ما ... ایجاد حاکمیت حامی کودکان و نوزادن

هدف ما ... ساقط کردن رژیم خون آشام ملایان

 

اختلافات کم رنگ و محو شوند

اکنون ملتی رنجدیده

و منتظر...

آبستن نظامی ست لایق خود

 

فرح نوتاش

وین 9 ژانویه 2017

کتاب 7

www.farah-notash.com

womems-power.farah-notash.com

Comments are closed.