التیماتوم تروئیکای اروپا + آمریکا و هشدار جدی ملت ایران به رژیم ملا

التیماتوم تروئیکای اروپا + آمریکا

و هشدار جدی ملت ایران به رژیم ملا

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم-نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 65

دهم آبان= اول نوامبر 2021

 

اگر چه التیماتوم آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگشت ایران به میز مذاکره برجام، نرم و محترمانه می نماید، ولی چین و روسیه به درستی پی به خشونت این التیماتوم برده اند. و بطور جدی خواهان بازگشت رژیم ملا به میز مذاکرۀ برجام شده اند. در جایی که برخورد رژیم ملا با شباهت کامل، به بلاهت طالبان درامور افغانستان، با ولخرجی بی دغدغه از جان و مال مردم ایران، در خرید زمان و ساخت و پرداخت آرزو های اتمی امتی خود است.

طالبان با وقاحت کامل و فقدان شعور برای درک معنای “دولت فراگیر” و عدم توجه کامل به قوانین حقوق بشر، دندان به جهانی نشان می دهد! و به عروسی حمله می کند و مردم را به دلیل استفاده از موسیقی به رگبار می بندد. و با بی شرمی تمام، متوقع که چرا به رسمیت شناخته نمی شود! آمریکا که جهان را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و این بی شرمان را که جایشان زیر خروار ها خاک است بر مردم افغانستان حاکم کرده است!

و رژیم نکبت ملا، که قاصر از درک حق مسلم انسان در آزادی بیان است، همچنان به کشتار دگر اندیشان ادامه داده و همچنان از خطوط قرمزی می گذرد که فاقد منفعتی برای مردم ایران و یا ممالک دیگراست.

این اتم خواهی رژیم ملا، با اعلان چند بارۀ علنی اش، به محو اسرائیل از روی نقشه

جهان گره خورده است. و حال آنکه در واقع، حتا در فلسطین اشغالی، به لحاظ حضور

فلسطینیان، رژیم ملا قادر به استفاده از هیچ بمبی نخواهد بود، چه رسد اتمی.

کشتار ملت ایران در تظاهرات و زندان ها از یک سو، و کشتار ممتد و صامت آنان، بواسطۀ تحمیل گرسنگی حاصله از تحریم ها از سوی دیگر. هرگز حقوق کلان و دزدی های عناصر رژیم ملا قطع نشد. ولی حقوق ناچیز کارگران است که ماه ها عقب می افتد!

امروزتمام این مصائب، تلاش مذبوحانه دستیابی به اتمی را که تا کنون جز ضرر دستاورد دیگری برای ملت ایران نداشته است به زیر سئوال می برد.

وحشت رژیم ملا از حملۀ ناتو و تعجیلش بر عضویت در سازمان شانگهای و چسبیدنش به قدرت نظامی روسیه، نه به لحاظ هماهنگی در افق سیاسی و معرفتی، بلکه به دلیل شارلاتانیزم مطلق است. تکیه بر قدرت نظامی این دولت ها برای پیشبرد مقاصد ضد انسانی خود در ایران و خاور میانه و جهان بوده و خواهد بود.

و در این کشمکشی خطرناک که در یکی از همین روزها می تواند با انفجار پایگاه های اتمی ایران، مردم مظلوم ایران را به قعر آلودگی با رادیو اکتیویته ببرد، ابراهیم رئیسی که بدون رای مردم و با تکیه به تفنگ سپاهیان خائن به مردم ایران، رییس جمهور شده است، استان به استان در خام کردن مردم برآمده است. نکند فکر می کند با این سفرها قادر به جلب نظر مردم گرسنۀ سایر نقاط ایران برای کلاشی های بعدی باشد!

هشدارجدی ملت ایران به رژیم ملا این است: هرگز با تکیه بر عضویت در سازمان شانگهای قادر نخواهید بود مقاصد امامزمانی -انجمن حجتیه ای خود را به چین و روسیه تحمیل کرده و از امکانات تسلیحاتی آنان پلی برای عبور به وادی امتی جمکرانی انگلیسی نفرت انگیز خود بزنید.

چین و روسیه هرگز مصالح ملل خود را فدای برنامه های امتی استعماری شما نخواهند کرد. و در جنگ بلاهت شما با ناتو، به دلیل عضویت شما در سازمان شانگهای از رژیم بی منطق طالبانی شما حمایت نخواهند کرد.

وزیر خارجه ایران می گوید: برجام به نفع ملت ایران نبوده است! مگر حضور تحمیلی

رژیم سراسر شارلاتانیزم ملا، به نفع مردم ایران بوده است؟ ! چرا نباید حقوق بشر در ایران و یا در هر جای دیگر دنیا به بر نامه اتمی گره بخورد؟ شما ز چه رو خود را محق می دانید که مردم ایران را بکشتن دهید ؟ اموال ملی آنان را بدزدید ؟ آثار ملی آنان را تخریب کنید و بدون این که ملتی به شما رای داده باشد بر آنان حکومت کنید؟ شما که هستید که این همه برای خود حق قائل اید؟ یک رژیم شارلاتان که با تکیه بر دروغ، خون مردم این مملکت را در شیشه کرده و بطور کلی نمایندۀ مردم نیست

، ز چه رو سخن گوی مردم شده و جان مردم ایران را در معرض خطری به این

بزرگی قرار می دهد؟ رژیم ملا در عرض 43 سال هیچ کاری به نفع این ملت نکرده است. برنامۀ اتمی نیز قطعا اضافه بر آن است.

ملت ایران نه شما را می خواهد و نه اتمی کردنتان را.

شما حاکمیتی تحمیلی بر ملت ایران هستید که با ماسک مذهب هر گونه شرارت را انجام داده اید. چه کسی گفته اتم به حقوق بشر گره خوردنی نیست. اتفاقا ملت ایران در همین جا یقه شما را می گیرد و ول نمی کند.

رهبر شما و دولت رئیسی و مجلس شما و قوۀ قضائیه شما هیچیک منتخب ملت ایران نیستند. همه تحمیلی و غیر قانونی هستند و شما به عنوان وزیر منصوب به امور خارجه ایران مطلقا سخن گوی ملت ایران نیستید.

 

این است خواست ملت ایران از کل جامعه جهانی: دستگیری

و محاکمۀ کل رژیم ملا

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.